ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
78. Տարի

ԳԻՐՔ

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

© NorMARMARA 2001 - 2015
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
ԱՐԽԻՒ - 18 Հnկտեմբեր 2017

SUBULŞUZ İĞÇUÖUZ ZNĞ LNDİUÇUZNDKRDZZŞĞ GĞUD ŞĞTMNDUZ SŞĞ AĞUIUĞUMNDKŞUZ MUHUMJNDKŞUSÇ

Şğtm^ {Znğ Wuxu<´ kşğktz uğıuıhşlnf ağuıuğumu, trz= lğuındndkrdz sg Subulşuz İğçuöuzr aşı Auwuiıuzr {Kşğk´ muw=t<r mnpst muıuğndu, auğjuöğnwjr sg suirz nd uwe lğuındndkşuz fğuw udşljndju, trz= Subulşuz İğçuöuzr mnpst sşör ığndu, çujuığndkrdzg!

Subulşuz İğçuöuztz uwi uxud+ı iıujuz= znğ lndiuçuzndkrdz sg^ ndğ m'gindr nğ ktşd sşğ muıuğu, ağuıuğumndkrdzg orbe t^ çuwj wudşlşul çujuığndkrdzzşğnd mg muğ+ır!

Subulşuz İğçuöuz uwi suirz lğujndjrv ışpşmndkrdzzşğ mndıuw nd euğqşul m'git nğ hşındkrdzg htı= t üğudnğ mus çşğuzujr mşğhnf wuwızt kt vr ouzvzuğ zşğmuw rğufroumg! Uwz uışz znğ gzığndkrdz sg mg muıuğndr^ znğ Işpuhua nd znğ Gzığumuz zu.uqşxzuğm suğsrz sg mg muösndr!

Subulşuz İğçuöuz lndiuçuzndkşuz fşğ<udnğndkşuz Uğus İğçuöuzr aşı ünğ,umjndkşuz aşxuzmuğr suirz ul mg .+ir^ ktşd ani ışp mg üızşz .riı erınpndkrdzzşğ ul! İınğşd usçnp<ndkşusç mg ağuıuğumşz= Subulşuz İğçuöuzr {İındünds´g nd sşmzuçuzndkrdzzşğg mg knpndz= gzkşğjnpzşğndz!

---------------

İINDÜNDS

Փարիզի «Նոր Յառաջ» թերթի 17 Հոկտեմբերին հրատարակուած եւ «Մարմարա» Օրաթերթին մէջ արձագանգած լուրը թէեւ շիտակ՝ կարիքն ունի որոշ լուսաբանութեան: Լուրը «Թերթ» կայքէջի լրագրողի հետ կատարուած բոյն զրոյցիս ամբողջութիւնը չէր ցոլացներ, ուստի կրկին անգամ փաստուած եղաւ անառողջութիւնը հեռաձայններու վրայ կատարուած զրոյցներուն: Սակայն ասիկա լաւ առիթ  հանդիսացաւ աւելի ընդարձակօրէն անդրադառնալու վերջին զարգացումներուն եւ բացատրելու նաեւ թէ խնդիրները մեր կողմէ ինչպէս կը դիտուին:

Երբ լրագրողը զանգեց անցեալ Ուրբաթ Տեղապահ Գարեգին Սրբազանին հետ ճաշի էինք եւ ան ալ ունկնդիր եղաւ բոլոր ըսածներուս ու ո՛չ մէկ բան տարօրինակ թուեցաւ իրեն: Որովհետեւ մենք յաճախ կը զրուցենք իրեն հետ բոլոր հաւանակութիւններու մասին: Հետեւաբար նախ եւ առաջ շեշտել կՇուզեմ որ բոլոր անոնք որոնք դաւաճանութեան հէքիաթներ հիւսել սկսած են ներշնչուելով իմ խօսքերէս՝ մեծապէս յուսախաբ պիտի ըլլան: Ինչ որ պիտի կարդաք ստորեւ իմ եւ Բարձ. Գարեգին Արք. Պէքճեանի միախորհուրդ գաղա-փարներն են Պատրիարքական ընտրութեանց վերջին զարգացումներու վերաբերեալ:

Շատ երկար կ'ըլլայ Պատրիարքական ընտրութեան գործընթացի բոլոր հանգրուանները սկիզբէն վերաքաղ ընել: Սակայն առանց իմանալու թէ ինչպիսի դժուարութիւններ յաղթահարելով հասանք այս օրերուն՝ անկարելի պիտի ըլլայ արժեւորել ներկան եւ անոր մատուցած խնդիրները: Ըստ եկեղեցական կանոններու եւ ընկալեալ սովորութիւններու ամէն ինչ կարգին ընթացաւ: Արդէն մինչեւ հիմա ոչ մէկ օրինաւոր սխալի մասին խօսող կայ: Կը խօսուի մի՛այն պետական ո՛չ յստակ եւ անորոշ մերժումի մը մասին առանց բանաւոր պատճառի: Ըսուած պատճառներն ալ Պոլսահայերու մեծամասնութիւնը՝ ներառեալ զիս չեն բաւարարեր: Պէտք է որ այս պետական լռութիւնը ձեւով մը վերջ գտնէ եւ մենք որպէս համայնք մեր ապագան տեսնենք:

Պարոն Պետրոս Շիրինօղլուի կողմէ բանաւոր եւ գրաւոր արտայայտութիւնները ծանրակշիռ պնդումներ են: Ինքը կը խօսի որպէս պետութեան բանբեր եւ իշխանութիւնները չեն հակառակիր իր ըսածներուն: Ես անձնապէս կը հաւատամ անոր ըսածներուն ճշգրտութեանը: Սակայն որքան ալ շիտակ խօսի պարոն Շիրինօղլուն« մենք որպէս Եկեղեցի եւ համայնք ստիպուած չենք իր ըսածները որպէս պատուէր ընկալել: Այս խնդրին մէջ մեր խօսակիցը ի՛նքը չէ, այլ մեր պետութիւնն է որուն ուղղած ենք մեր բոլոր դիմումները գրաւոր կերպով եւ այս երկրի որպէս հաւատարիմ հայրենակիցներ իրաւունք ունինք գրաւոր պատասխան մը ստանալու: Մինչեւ որ պետութիւնը զլանայ գոհացնել մեր այս արդար պահանջը եւ լռէ՝ մենք ալ կը շարունակենք մեր ճամբան ըստ եկեղեցական օրէնքներուն ինչպէս որ է մինչեւ այսօր:

Երբեք պիտի չդադրինք բարձրաձայնելէ նոր պատրիարք մը ընտրելու մեր արդար իրաւունքի մասին եւ պիտի շարունակուի մեր եկեղեցական կեանքը մեր ընտրեալ Տեղապահով: Այս միջոցին առանց յուսահատելու պիտի բախենք բոլոր դռները, որպէսզի հանգոյցները լուծուին իշխանութուններու կողմէ: Պետութեան հետ երկխօսութենէն ուրիշ այլընտրանք  չունինք:

Բարձրաշնորհ Գարեգին Սրբազանը որպէս տեղապահ, խաղաղասէր բնաւորութեամբ, բոլորին սէրն ու յարգանքը վայելող ընտիր ու տիպար եկեղեցական մը, յաջողեցաւ խաղաղութիւն եւ աշխուժութիւն բերել մեր յոգնաբեկ համայնքին: Ինքը օժտուած է հոգեւորականի մը բարձրագոյն ստորո-գելիներով: Եւ շնորհիւ այս ազնիւ մարդկային յատկանիշերուն ան երբեք իր անձը առաջ քշելու մարմաջը չէ ունեցած մինչեւ այսօր: Ան եկաւ ընտրութեան թնճուկէն դուրս հանելու համար իրեն շատ սիրելի Պոլսոյ հայութիւնը եւ ձեւով մը օգտակար ըլլալու որպէս տեղապահ եւ եթէ Տէրը կամենայ որպէս պատրիարք: Ինքը երբեք միտք չունի որ դառնայ նոր խնդիր մը այս համայնքի գլխուն, քանի որ լուծումներու խոնարհ մարդն է ան ու ոչ թէ խնդրայարոյց մարմաջող մը: Ան «բանալի» անձ մը եղեր է միշտ ու երբեք չարտօնէր որ «կղպանք» մը դառնայ ընտրութիւններուն առջեւ:

Ահա մենք այս հաւանականութիւններու մասին ալ կը խօսինք Գարեգին Սրբազանին հետ, որքան ալ տխուր երեւին անոնք: Առաջնորդել նաեւ պաղարիւնութեամբ նախատեսել է ապագան իր բոլոր կարելիութիւններով ու «եթե» ներով: Եթէ պետութիւնը անուրանալի կերպով Տեղապահ սրբազանին փոխանցէ իր ժխտական կամքը, ան կրկին իր բնաւորութեան յարմարագոյն կերպով պիտի վարուի. Խաղաղութեամբ: Պիտի չպայքարի պետութեան կամքին դէմ, արկածախնդրութիւններու մէջ պիտի չքաշէ այս համայնքը, ոչ ալ գժտելով բախտին հրաժարելով անմիջապէս պիտի լքէ մեզ ու հեռանայ: Ան հայրաբար պիտի հաւաքէ իր եկեղեցական եղբայրները եւ լաւագոյն ելքի եւ լուծումի ճանապարհը պիտի որոնէ որպէս «բանալի» անձ: Հիմակուընէ ինչ պիտի դուրս գայ, ըսել դժուար է, սակայն մենք իր կողքին պիտի ըլլանք միշտ որպէս եկեղեցականներ եւ որպէս ժողովուրդ:

 Գալով Գերշ. Արամ Սրբազանի պարագային: Եթէ վատագոյնը պատահի եւ Տեղապահը հրաժարի, Գարեգին Սրբազանի նախագահած Եկեղեցական Համագումար Ժողովի կողմէ պիտի ընտրուի նոր տեղապահ մը եւ ընտրութեան գործընթացը պիտի շարունակուի: Նոյնպէս թաղային խորհուրդներու ատենապետները պիտի ընտրեն նոր Նախաձեռնարկ մարմին մը եւ նոր դիմումներ պիտի կատարուին պետութեան: Այս միջոցին մեր Աթոռի երկու եպիսկոպոսներու գործակցութենէն աւելի բնական ի՞նչ կրնայ ըլլալ: Մեզմէ ո՞ր մէկը իրաւունք ունի մերժելու գործակցութիւնը: Ես երբեք ոչ մէկ լրագրողին նկարագրած եմ թէ ի՞նչ աստիճանի համագործակցութիւն կրնայ տեղի ունենալ իմ եւ Գերշ. Արամ Սրբազանի միջեւ ապագային: Երբեք չեմ ըսած որ հին դրոյթին պիտի վերադառնանք եւ պիտի շարունակենք այն տեղէն ուրկէ թուլցած էին մեր յարաբերութիւնները 15 Մարտին Տեղապահի ընտրութիւնով:

Ես անձնական ոչ մէկ խնդիր ունիմ Արամ Սրբազանին հետ: Ընդդիմութիւնս իր կեցուածքին դէմ էր: Ինքը պատրիարքական ընտրութիւնները յետաձգելու յատուկ ջանք կը թափէր: Այս կեցուածքը ժողովուրդի եւ եկեղեցականներու կողմէ նկատուեցաւ եւ եկեղեցւոյ ղեկը իրմէ առնուելով ընտրութիւններուն առջեւը բացուեցաւ: Այս բոլորը եկեղեցական կանոններուն համաձայն եղաւ: Հոգեբանական հասկնալի պատճառներով Արամ Սրբազանը այս նոր իրավիճակը ծանր տարաւ եւ գժտութեան բոլոր արտայայտութիւնները ցուցա-բերեց Տեղապահին, ինծի եւ միւս եկեղեցականներուն հանդէպ: Ինքը ոչ մէկի կողմէ դուրս չէ ձգուած, ի՛նքն է որ դուրս կը կենայ: Մենք մէկ քայլ անդին կեցող իր եղբայրներն ենք: Այս օրերուն մեզի ամենէն շատ սիրոյ եւ միութեան ջանքերն են պէտք որպէսզի կամրջենք պառակտումի խրամատները եւ ուժ հաւաքենք վերստին առաջ ընթանալու եւ ընտրութեան փակուղիէն դուրս գալու համար:

ITZRÖ HUW?ULR

UXNP>UMUZ FROUMRZ SUİRZ

Ot-At-Ytr zu.mrz mndiumjuhşı Itzrö Huw=ulr uxnp<umuz froumg şğtm ışpr ındud ynknğmulrj lğuındndkrdzzşğnd! Rzvhti wuwızr t^ Huw=ul mg euğsuzndr ndpşpuwrz .jndsr sg aşışduz=nf! Şğtm {Auhtğ Krdğ=´r ub.uıumrj İtfrluw Şglsuz aupnğeşj kt Itzrö Huw=ulr ndpşpuwrz suag rğumuzuju, t! Uwi lndğg sş, .ndouh iışp,şj^ ustz mnps ıuğu,ndşjud hzends sg kt Huw=ul suauju, tğ! Ot-At-Ytr mndiumjuhşır ışpumulzşğtz T+ömrdğ T+ötl aşğ=şj uwe ıuğuquwzndkrdzzşğg nd giud nğ Huw=ulr uxnp<umuz froumrz suirz znğndkrdz sg vmuw^ euğsuzndsg znwzndkşusç mg buğndzumndr^ uwihrir uzarsz lndğşğ frbı mg huıouxşz Huw=ulg irğnpzşğndz nd çnfuzeum Kndğ=rnw!

USŞZUWZ AUWNJ MUKNPRMNİG HŞĞLRZ SŞMZŞJUD

Usşzuwz Auwnj Üuğşürz Ç$ Muknprmnig şğtm^ 17 Anmışsçşğrz azü+ğşuw uwjşlndkşusç sşmzşjud Hşğlrz% Uğşdşlşuz Ndppuyux Şmşpşjrzşğnd hşışğnd aşı suizumjşlnd Şdğnhuwr st<% wşpubğ<ndszşğnd 500usşuw wnçşlşuzr wrbuıumndkşuz hubı+zumuz sr<njuxndszşğndz! Uwjşlndkşuz ,rğtz zşği mg zu.uışindr Znğrz İndğç *,ndkşuz nd Uğşdşlşuz Ndppuyux şmşpşjuhşışğnd auzerhndsg% Üşğsuzrnw Zu.uüua (ğuz= Fnlktğ Bkuwzsuwtğr^ rzvhti zuşd auzerhnds% Hşğlrzr auw ausuwz=r aşı!

Fşauyux Auwğuhşıg +ğazndkşuz .+i=nf auzeti hrır üuw zuşd {Sşğqudnğ Uğşdşl=r =ğriınzşuzşğg´ sr<uöüuwrz ürıucnpnfr çujsuz!

Uğşdşlşuz ndppuyux şmşpşjrzşğnd anfnduhşızşğnd zu.uüuandkşusç 21 Anmışsçşğrz^ Hşğlrzr Suwğ Iuouğrz st< hrır muıuğndr sr<-şmşpşjumuz up+k=% Sşğqudnğ Uğşdşl=tz zşği .upupndkşuz auiıuısuz nd huahuzndkşuz ausuğ!

FŞĞU*;NDŞJUD ÜNDÜUĞUJ KŞSR UÜUĞUM ÜRDPR

İ$ UİINDU;U;RZ ŞMŞPŞJRZ

Ündüuğuj kşsr Uxu<znğe Üşğb$ I$ İşhnda Uğ=$ Vndloşuzr qşxusç fşğ<şği fşğu+,ndşjud İışyuzuduzr bğ<uzr Uüuğum ürdpr İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjrz! Uüuğum ürdpr çzumrvzşğnd ausuğ uwi vuyuöuzj muğşdnğ sr<njuxsuz rğ suizumjndkrdzg çşğud suğöhşı Uğkrdğ Zulhuzışuz! *,suz uğuğnpndkşuz zşğmuw trz zuşd suğöhşıuğuzr hubı+zşuzşğ^ İşıyuzuduzr =upu=uhşı Sr=uwtl Üuğu=tbrbşuz^ ausuwz=uhşışğ^ şmşpşjdnw fşğuznğnündkşuz zndrğuındzşğg^ anüşdnğ auwğşğ!

Uüuğum ürdpr İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjrz muxndjndu, t 1812rz nd aumuxum nğ ıuizusşumzşğ buğndzum vt ünğ,u,^ şpu, t irğndu, nd srum iğçufuwğg% Uüuğum ürdpr st<! Şmşpşjrz rğ ouğıuğuhşıumuz w+ğrzndu,=nf şxuzud huörlr=uqşd şmşpşjr t! Işpujrzşğ mg huısşz nğ :nğağeuwrz ıuğrzşğndz şmşpşjrz ,uxuwu, t nğhti jnğşzr huaşiı şd cusuzumr gzkuj=rz udşğndu, t! 1892rz ürdpr <uz=şğnf şmşpşjrz suiusç fşğumuzüzndu, t^ rim 2001rz muıuğndu, şz zuşd ,u,mr arszumuz znğnündkşuz ub.uıuz=zşğ!

Fşğ<rz usrizşğndz fşğuznğnündkşuz ub.uıuz=zşğg ihuindsr st< mg huatrz ürdpr çzumvndkrdzg! Fşğuznğnündkşuz ouğıuğuhşıg İndğtz Uçnfşuzz t! Ündüuğuj kşsr Uxu<znğeuğuzg rğ zrdkumuz sr<njzşğnf fşğumuxndju, t şmşpşjdnw .nğuzr İndğç İşpuzg^ krkşpşuw ,u,mg^ şmşpşjdnw huışğnd ,şyg^ sndı=r eğuz uzqğşdu,u,mg^ huındauzzşğg^ şmşpşjdnw bğ<uyumr suwkr brzndkrdzg^ rzvhti zuşd rğumuzujndju, t wuğeuğsuz ub.uıuz=zşğg! Brzndkşuz ub.uıuz=zşğndz rğ suizumjndkrdzg çşğu, t zuşd İışyuzuduzr =upu=uhşı Sr=uwtl Üuğu=tbrbşuz! Kşsumul Uxu<znğer wnğenğzşğndz gzeuxu<şlnf Uüuğumr ürdpuhşı Xndçtz Huğ.ndıuğşuz şd muğü sg uwl çuğşğuğzşğ eğusumuz u<umjndkrdz jnwj ındu, şz şmşpşjdnw znğnündkrdzg uduğırz auijzşlnd şd şmşpşjrz muaudnğşlnd şd iğhuhuımşğzşğnf öuğeuğşlnd ünğ,rz!

Şmşpşjdnw znğ+, .nğuzr fğuw kşsumul Uxu<znğer auzeriuhşındkşusç İ$ Huıuğuü suındjndşjud! Huıuğuür uduğırz İşhnda İğçuöuz rğ +ğazndkşuz nd bznğaudnğndkşuz .+i=g ndppşj zşğmuzşğndz şd +ğazşj çuğşğuğzşğg^ nğnz= rğşzj sş, nd yn=ğ zşğeğndsg çşğrz şmşpşjdnw znğnündkşuz ub.uıuz=zşğndz^ zuşd iğçuhuımşğ sg zndrğşj Uüuğumr ürdpuhşırz!

Uüuğumr ürdpuhşır +üzumuz Uğitz Ulr.uzşuzr mnpst nd.ır suıup suındjndşjud nd.ıudnğzşğndz! Ündüuğuj kşsr Uxu<znğeg şmşpşjdnw fşğu+,suz +ğg axvumşj Uüuğum ürdpr +ğ!

*,suz uğuğnpndkşztz şğmnd buçuk fşğ< şmşpşjdnw st< muıuğndşjud uxu<rz smğındkrdzg! Ürdpr şğrıuiuğe gzıuzr=zşğtz Uğsuz-Zuğrzt Uçnfşuzzşğg rğşzj şğmndnğşum öudumzşğnd smğındkrdzg muıuğşjrz şmşpşjdnw st<^ auğuöuızşğnd aşı sruirz zbşlnf rğşzj ausuğ uwi uzsnxuzulr +ğg!

UWİ*Ğ NĞ?U#Z M'UĞCT VGĞVRLR

 MRİUI KNPU; İRMUXG

Arz işğndzeg buı lud mg wrbt Ç$ Ub.uğausuğır +ğşğnd Sş,z Çğrıuznw Fuğvuhşı Vgğvrlg^ nğ udşlr zbuzudnğ tğ rğ ,.u, irmuxzşğnf^ =uz kt =upu=umuz ünğ,ndztndkşusç! İrmuxg &yndğ+/ ustz fuwğmşuz Vgğvrlrz çşğzrz st< tğ! Uğe% Hr-Hr-İrr kğ=şğtz muwuzg mg aupnğet kt Vgğvrlr mriuı knpu, stm irmuxg Hnikgzr st< ,u.ndşjud 12 auöuğ ınluğr! İrmuxg üzndşjud )lnğrıujrr sg mnpst^ nğndz uzndzg vt wuwıuğuğndu,!

Vgğvrl 10 iuzkrs şğmuğndkrdz ndzşjnp irmuxg 11 Suwri 1947 kndumuzrz mriuı knpndj Yuğrör Hndğct +eumuwuzrz st<! Vgğvrlz nd mnpumrjg Yuğrötz Lnzınz ıuznp +euzudr uzqzumuöstz stmg uwe mriuı irmuxg fşğjndj nd huaşj! İrrmuxrz fğuw Vgğvrlrz uzndzg uğquzuüğndu, tğ!

STĞUSTKOŞUZJR UBUMŞĞIZŞĞG {SĞSĞUİ´NF MG SUİZUMJRZ

ŞĞŞDUZŞUZ SĞJNDS-YUXUI*ZRZ

12 Anmışsçşğrz Auwuiıuzr Mğkndkşuz nd Ürındkşuz Zu.uğuğndkşuz uöüuwrz mşeğnzr suzmumuz iışp,uünğ,ndkrdzzşğnd kuzüuğuzrz st< çujndsg muıuğndşjud {Ausuauwmumuz suzmuhuıuzşmuz zmuğvumuz 7ğe sğjnds-yuxuı+z´rz!

Sğjnds-yuxuı+zg zndrğndu, t auwmumuz cnpnfğeumuz &+ğujndjuwrz nd mşzjupuwrz/^ şmşpşjumuz nd hşıumuz uöüuwrz ı+zşğndz! Uxu<rz yndlrz zşğmuwujndu, trz Auwuiıuzr^ Puğuhupr nd İyrdx=r 15 şğmrğzşğtz 145 auiıuındkrdzzşğnd 1230 ub.uıuz=zşğ! Uwe ub.uıuz=zşğnd st<tz gzığndşjuz 170 iışp,uünğ,ndkrdzzşğg^ nğnz= uzju, şz şğmğnğe şöğuyumrv yndl!

Ndğu.ndkşusç mg ışpşmuzuz= nğ (tğrürdpr Stğustkoşuz fuğcuğuztz .ndsç sg ubumşğızşğ% Şğuö Htbrmkublşuz^ İndöuzzu Rmrkşuz^ Tllu Şzn=şuz nd Ulriru Au.ftğışuz rğşzj ü,uüğndkşuz ndindjrv İtğ=uz Buarzr uxu<znğendkşusç huığuiıu, trz aşıu=ğ=ğumuz iışp,uünğ,ndkrdz sg% {Sğsğui´ &umluırö/^ nğ auwşğnd^ suizudnğuçuğ Uzuınlndr ürdpşğndz st< auw çzumrvzşğ mg ünğ,u,trz nğhti Sş, Hua=r uöüuüğumuz .nğağeuzrb!

Jndjuauzetirz suizumrj çnlnğ ub.uıuz=zşğg hrır ıhuüğndrz huımşğuüğ=r sg st<! Suizuürıumuz wuzqzucnpnfr şöğumujndkşuz^ rzvhti zuşd jndjuauzetir auzeriuışir =ndtuğmndkşuz uğerdz=zşğnf hrır wuwıuğuğndrz şğmğnğe yndlr wupknpzşğnd uzndzzşğg!

Sğjnds-yuxuı+zr uxu<rz yndlr wupknpzşğg hrır iıuzuz jndjuauzetir huımşğuürğ=g^ rim şğmğnğe yndlr wupknpzşğg hrır iıuzuz zuşd arszumuz nd .ğu.ndiumuz sğjuzumzşğ!

Wupknpzşğg hrır wuwıuğuğndrz jndjuauzetir yumndstz şı=^ Eşmışsçşğ usindz^ rim huımşğuürğ=g hrır ıhuüğndr Wndznduğ-Yşığnduğ 2018rz!

Mg bznğaudnğşz= Stğustkoşuzjr ubumşğızşğg şd mg supkşz= nğ uznz= glluz zuşd sğjuzumudnğzşğnd muğürz!

Wuwızşz= zuşd nğ uğetz rim =ndtuğmndkrdz imiu, t Ersuışığr fğuw^ aşışdşul auijtr ıum

National Center of Aestetics

Ndiır mg wuzqzuğuğşz= nd mnv m'ndppşz= nğ çnlnğ uznz=^ nğnz= mg yuyu=rz suizumjrl =ndtuğmndkşuz^ sndı= ünğ,şz uwe muw=t<tz zşği^ gzığşz Stğustkoşuzjr ubumşğızşğnd mus rğşzj audzu, ndğrb iışp,uünğ,ndkrdz sg şd {audzrz´ &luw= gzşl/ öuwz!