ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
82. Տարի ԱՐԽԻՒ - 16 ԱՊՐԻԼ 2022 © NorMARMARA 2001 - 2022
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ԳԻՐՔ
ÖUIRM T! Uzzu.ueth şd uzzu.gzkuj +ğşğz nd usrizşğg sşğ şırz knplnf^ Uiınd,nw yux= ıulnf^ mg ersudnğşz= Wuğndkşuz ağub=g!  


ÖUIRM T! Uduzendkrdzzşğg uhğşjzşlnf^ .ndzmnf nd up+k=nf^ İ$ Wuğndkşuz üupuyuğnf şmşpşjrzşğ m'şğkuz= fşğuhğşjzşlnd sşör cuxuzündu, uöüuwrz uzjşulg!


ÖUIRM T! Hua sg ndğu.ndkşusç nd ağonduz=nf^ hua sg irğşlrr^ auğuöuır^ sşğqudnğr suag iüulnf^ uzmt uzfşğueuğq çuczndu, gllulnd mimr,g öüulnf^ mg fşğuhğrz= ı+zumuz +ğnduw ağonduz=g!


ÖUIRM T! Ağusuwumuz% nğ fşğuznğnündrz=^ znğtz ,zrz=^ wnwig sşğ iğırz st< buğndzumşz= mşğışl sşğ huısndkrdzg% Wuğndkşuz bndzvnf!

Çnlnğ uwi öüujndszşğg sşğ iğırz st<^ mg bznğaudnğşz= sşğ çuösukrd gzkşğjnpzşğnd^ ausumrğzşğnd şd ausuwz=r


İNDĞÇ ÖUIRMG

supkşlnf nğ sruizuçuğ wupkuauğşz= ub.uğaujndzj suğıuağudtğzşğg nd muğşzuz= rğumuzndkşuz fşğu,şl sşğ ışilumuzzşğg!


\\\

Bznğaumul şz= çnlnğ uwz auiıuındkrdzzşğndz^ uzauızşğndz nd ünğ,uıtğşğndz^ nğnz= bznğaudnğumuz ,uzndjndszşğnf ö+ğumjşjuz sşör!


SUĞSUĞU


   Huığruğ=ndkrdz Auwnj

  USŞZUHUIRD İĞÇUÖUZ HUIĞRUĞ? A*Ğ

 İNDĞÇ ÖUIMR HUIÜUSG


«Այսօր յարեաւ ի մեռելոց

Փեսայն անմահ եւ երկնաւոր»

(Շարակնոց)

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ


Մեծ աւետիսը մեր Տիրոջ եւ Փրկչի հրաշալի Յարութեան, մեր սիրտը վերստին կը լեցնէ լոյս զգացումներով ու սուրբ սպասումներով: Աստուած իր ամենասքանչելի գործը կատարած է՝ Միածին Որդին աշխարհ ղրկելով, որպէսզի իր ստեղծած մարդուն մեղքերու քաւութեան համար ա՛ն պատժուի: Իր ծրագիրն է յարուցեալ Փրկչին միացնելով, մարդուն շնորհել յաւիտենական կեանք, որպէսզի ան անվերջ դարեր ապրի իր ներկայութեան մէջ, ուր լաց չկայ, ո՛չ թշնամութիւն, ո՛չ ցաւ, ո՛չ ալ տառապանք կամ տրտմութիւն:

Աշխարհը լեցուն է բազմապիսի դէպքերով եւ դէմքերով, որոնց արժեւորումը ընելու համար պէտք ունինք «կարեւորութեան» չափանիշը հաշուի առնելու:

Այս հաշուարկով պատմութեան եւ մեր օրերու մեծագոյն առանցքն է մահուան իրականութիւնը, որուն շուրջ կը դառնայ մեր բոլորին անհատական կեանքը եւ պատմութեան անողորմ անիւը, որ ոտնակոխ կ'ընէ ամէն անձ եւ ընկերութիւն:

Սերունդներ կը ծնին ու կը հոսին դէպի մահուան անդունդը: Չկայ մահուընէ աւելի մեծ դէպք կամ եղելութիւն, որուն հետեւանքները առանց աչքի առնելու չկայ նաեւ իմաստուն եւ իմաստալից կեանք մը վարելու հնարաւորութիւնը:

Մենք միշտ մեր կատարած գործերուն վերջաւորութիւնը մտածելով կը սկսինք ամէն ինչին: Ե՛ւ ահա, մէկ օր մեռնելու համար ամբողջ կեանք մը կ'ապրինք: Այս ի՛նչ հսկայ հակասութիւն: Մեր բազմազբաղ վազվզուկին մէջ մեր մտերիմներուն պատահած մահուան դաժան երեսով դէմ յանդիման կու գանք ակամայ: Մեզի համար անյատակ անդունդ մըն է մահուան գաղափարը. հազիւ ակնարկ մը կը նետենք ու քանի մը խորհրդածութիւններ կը կատարենք՝ կը ձանձրանանք պատասխաններ չունենալու պատճառով: Մեր հարցումներուն պատասխաններ չունենալը սակայն իրականութիւնը չի փոխեր: Մահը ամէն ինչ զէրոյի վերածելու ոյժը ունի եւ փորձաքարն է մեր բոլոր արարքներուն:

Դարերու ընթացքին մարդիկ միշտ փափաքած են մահուան վրայ յաղթանակ տանիլ:

Սակայն մինչեւ Տէր Յիսուս Քրիստոս, այս բոլոր իղձերը եղեր են լոկ հնարուած հէքեաթներ, առասպելներ կամ հերոսապատումներ իբր զօրաւոր երեւակայութեան արդիւնք, զուտ բանաստեղծական կամ դիցաբանական յղացքներ:

Այնպէս ինչպէս մինչեւ Ամերիկացիք լուսին ոտք կոխեցին՝ մարդիկ երեւակայեցին լուսին ելլել, ինչպէս Քոլոմպոսէն առաջ Ատլանտեան Ովկիանոսին հորիզոնը դիտեցին բազմաթիւ մարդիկ եւ կտրելով այդ կապոյտ անդունդը գտնել փափաքեցան, թէ ինչեր կային միւս եզերքին, ինչպէս Վրայթ եղբայրներէն առաջ գրեթէ ամէն մարդ թռչուններու նման թռչիլ երեւակայեց. մնալով բոլորը զուտ երազներ, լոկ վարդագոյն երազանքներ:

Նմանապէս միայն Տէր Յիսուսի մեռելներէն յարութիւնը ճշմարիտ եւ պատմական իրողութիւն մըն է, որ փաստուած է վստահելի վկայութիւններով ինչպէս արձանագրուած են Նոր Կտակարանի սրբազան գրութիւններուն մէջ:

Այս աշխարհի մէջ միշտ պիտի գտնուին մարդիկ, որոնք, Յիսուսի ժամանակակից հրեաներուն պէս պիտի ուրանան Քրիստոսի Յարութիւնը: Բայց այդ հրաշալի դէպքին ապացոյցը պերճախօս եւ համոզիչ է միլիոնաւոր հաւատացեալներու համար:

Քսան դար առաջ պատահած Յիսուսի մեռելներէն յարութիւն առնելը անուրանալի, անժխտելի ճշմարտութիւն մըն է, քրիստոնէական հաւատքի հիմնաքարերէն մէկը:

Զոհուած Փրկիչը յարութիւն առաւ մեռելներէն եւ ի ձեռին ունի մահուան ու դժոխքի բանալիները եւ Ի՛նքն է կեանքը, ճանապարհն ու ճշմարտութիւնը: «Մահուամբ զմահ կոխեաց, եւ յարութեամբն իւրոյ մեզ զկեանս պարգեւեաց. Նմա փա՜ռք յաւիտեան»:

Յարուցեալ Քրիստոսը մեզի յոյս կը ներշնչէ մեր ապագային նկատմամբ: Ան կու գայ ամրապնդելու մեր հաւատքը՝ թէ գերեզմանէն անդին ալ կեանք կայ: Զատիկը գերեզմանէն անգամ աւետիս կը բերէ յուսահատ մարդկութեան:

Որքա՜ն շատ են այսօր մեր հաւատքի թշնամիները: Որքա՜ն բազմաթիւ են մեր աւիշը ցամքեցնելու ծառայող ազդակները: Կը վխտան անոնք ամենուրէք, մեր ներսը եւ մեզմէ դուրս: Անոնք որ բախտաւոր եղած են պահելու իրենց հաւատքը Յարուցեալ Փրկչի վրայ, պիտի ծաղկին հոգեկան զուարթութեամբ ու պիտի կրնան մասնակցիլ ներքին եռանդով օրուան երգին եւ աւետիսին.

«Այսօր յարեաւ ի մեռելոց Փեսայն անմահ եւ երկնաւոր

Քեզ աւետիս խնդութեան, հարսն ի յերկրէ՝ Եկեղեցի

Օրհնեա՜ ի ձայն ցնծութեան զԱստուած քո Սիոն»:

Մեր մաղթանքն ու աղօթքը այն է, որ ամենքս ալ արժանանանք հաւատքը պահպանած ըլլալու այս անփոխարինելի բախտին: Որովհետեւ անկէ կախեալ է մեր յաւիտենական կեանքը եւ ճակատագիրը:

Աղօթող ենք որ փրկարար այս աւետիսի շնորհները առատապէս բաշխուին մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն, որպէսզի անոնք կարող ու արժանի դառնան «որդիք լուսոյ» կոչուելու, միշտ աներեր մեր նախնեաց հաւատքի վէմին վրայ, միշտ հաւատարիմ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, միշտ պատրաստ՝ բարին գործելու իրենց ճանապարհին:

Մեր մշտանորոգ մաղթանքն է նախ, որ յարուցեալ Փրկչին աշխարհ թողած խաղաղութեան հոգին, աւելի ու աւելի ճառագայթէ մարդոց եւ ազգերու հոգիներէն ներս, առաջնորդելու համար զանոնք դէպի նաւահանգիստը արդար եւ համերաշխ գոյացութիւն ու երջանկութիւն անխտիր:

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

Օրհնե՜ալ է Յարութիւնն Քրիստոսի, ե՛ւ օրհնե՜ալ է լոյսը թափուր գերեզմանի, այժմ եւ յաւիտեան:

Սուրբ Զատկի կենսանորոգ տօնին առիթով կ’ողջունենք Առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ բոլոր զաւակներն անխտիր։ Քրիստոսաւանդ ջերմագին սիրով կ’ողջունենք նաեւ մեր Հոգեւորական Դասու անդամները, Սրբազան Եպիսկոպոսներն ու Միաբան Հայրերը, Քահանայից, Սարկաւագաց եւ Դպրաց Դասերը, Գալֆայեան Ուխտի Քոյրը, Պատրիարքական Աթոռի Տնտեսական Խորհուրդի, Ընկերային Օժանդակութեան Յանձնախումբի եւ իրեն ենթայանձնախումբերու, Տիկնանց եւ Հայ Մենթի-Մենթոր Յանձնախումբերու անդամները, Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութիւնը, Բժշկապետութիւնը, Բժշկաց Դասն ու Բոյժ քոյրերը, Համայնքային Հաստատութեանց Խնամակալութիւնները, Թաղային Խորհուրդները, Տիկնանց Յանձնախումբերը, մեր համայնքային վարժարաններու Հիմնադրի ներկայացուցիչներն ու Տնօրէնները, Հոգաբարձութիւնները, Ուսուցչաց Դասը, Աղքատախնամ Մարմինները, Սանուց Միութիւնները եւ բոլոր մարդասիրական ու մշակութային մարմինները, Հայ Մամլոյ Խմբագիրները եւ ողջ Անձնակազմը, բարեսիրական եւ կրթական հաստատութեանց սատարող ազնիւ բարերարները, համայն հաւատացեալ եւ սիրեցեալ մեր ժողովուրդը՝ մաղթելով բոլորին երջանիկ Զատկական տօնակատարութիւն, ինչպէս նաեւ եկեղեցաշէն, կրթանուէր եւ բարեսէր գործունէութեանց լիակատար յաջողութիւն։

Յատուկ օրհնութեամբ կ’ողջունենք եւ կը շնորհաւորենք Կրետէի Հայ համայնքի անդամները։

Ս. Զատկի տօնին առիթով կը շարունակենք աղօթել վասն բարօրութեան եւ անսասանութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի։ Մեր որդիական ակնածանքը կը յղենք Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կը հայցենք Նորին Սրբութեան եւ Մայր Աթոռի ողջ միաբանութեան աղօթքները վասն պայծառութեան Աթոռոյս։

Ի Քրիստոս սիրով կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսը եւ Երուսաղէմի Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Պատրիարքը, հանդերձ իրենց միաբանակից վանական հայրերով, նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր առաքելագործ վիճակաւորները, հանդերձ իրենց հոգեւորական դասերով վստահ ըլլալով, թէ բոլորը աղօթակից են մեզի։

Մեր հայրական սրտագին սէրն ու ողջոյնները կ՚առաքենք սփիւռքի մէջ գործող Ս. Խաչ Դպրեվանք, Կեդրոնական, Էսաեան ու Մխիթարեան Վարժարաններու Սանուց Միութեանց Վարչութիւններուն ու մերազն ժողովուրդի զաւակներուն, որոնք նեղ պայմաններու մէջ կը շարունակեն տէր կանգնիլ իրենց աւանդութիւններուն։

Այս առթիւ ի Քրիստոս սիրով ողջունելով, Ս. Զատկի Տաղաւարի մեր շնորհաւորութիւնները կը յղենք նաեւ բոլոր քոյր Քրիստոնեայ եկեղեցիներու առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն, գլխաւորաբար Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքներուն։

Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ մեզ. Ամէն։


ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։


ՍԱՀԱԿ Բ

ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ

Ս. Զատիկ, 2022


İTĞIUĞ ?GLGV MG ÇNPN?T

KUZMUJNDSZŞĞND ETS


Kuzmujndszşğg rğşzj ülnd.g uxu, m'şğkuz ustz +ğ ı.ndğ znğ uzumzmulzşğnd aşı ets wuzersuz knplnf cnpnfndğeg! Gzeersuerğzşğ çnlnğ auğkumzşğnd fğuw mg ynğqşz kuğüsuz auzeriuzul cnpnfndğer quwzrz^ jnwj ıul nğ srzv uzerz rb.uzndkrdzzşğg mg .+irz ızışindkşuz öuğüujsuz^ ub.uğar st< Kndğ=rnw fuğmz nd erğ=g çuğqğujzşlnd suirz^ srdi mnpst auwğşzumrjzşğnd iınduğ öuzündu,r ausuğ ecnduğ t uhğndiıg anüul nd gzıuzr= huaşl!

Şğtm kuzmujndszşğnd ets çnpn=şlnf^ ndbuüğud üğuxnds sg ndztğ fuiıumubuı eşihuz^ Kndğ=ru-Auwuiıuz aubındkşuz ünğ,gzkujr kğ=umuz mnpsr wuındm zşğmuwujndjrv İtğıuğ ?glgv! Uz mg =zzueuıtğ kuzmujndszşğg^ suzudu_ze hındp-çuz<uğşptzr uaudnğ çuğqğ ürzşğg! Uz erışl mndıuğ nğ uwi rğufroumg vr mğzuğ sşmzuçuzndrl ızışiumuz arsşğnf! Giı eşihuzrz^ htı= t çujuığşl nğ uöuı bndmuwumuz ızışindkrdzg cnpnfndğer aubdnwz uziuasuzuyum bua iıuzulnd ausuğ vt şd vr_ muğşlr bua iıuzul cnpnfndğer çuğşmşjndkşuz nd uxnp< izuzşlnd aubdnwz!


ÜNDÖMNDZOND?R ŞMŞPŞJDNW ETH?R SŞPUDNĞG

 UZSŞPİNDZUM OUZVJNDŞJUD


Sşğ gzkşğjnpzşğg mg wrbşz nd s+ıudnğuhti şğmnd ıuğr uxu<^ Suwri 2020rz^ uwi ıuğnduw Ğusuöuzr ı+zumuz +ğşğndz Suölnds İ$ uzndznf uzq sg yğjndju, tğ Ündömndzond=r İ$ Üğrünğ Lndiudnğrv şmşpşjdnw .uvg nd öuwz üşırz zşıu, tğ! Eth=g sş, upsndm çuğqğujndju, tğ^ niırmuzndkrdzg 200 ışiu.jrmzşğnf aşıuhzeu, tğ sşpudnğg nd qşğçumulu, tğ öuwz! Kupuwrz :nğandğer uzndznf euı çujndu, tğ^ wuzjuünğ,g euıuhuğındu, tğ 1 ıuğr 4 usri çuzıuğmndkşuz^ çuwj uznğ suwğg çnpn=u, tğ foxrz ets^ gişlnf nğ nğerz anüşmuz .uzüuğndszşğt mg ıuxuhtğ^ aşışduçuğ uzsşpindzum htı= t ouzvjndtğ!

Şğmnd ıuğr wşınw^ euıuğuzg r fşğ<nw znğ forx sg uğqumşj! Zu.mrz forxg <z<ndşjud nd znğ foxnf usçuiıuzşul Suölnds İ$ uzhuğı uğqumndşjud! Çcbmumuz yuiıukndpkşğnf auiıuındşjud nğ uz anüşmuz arduze t^ aşışduçuğ wuzjuz=g muıuğu, t uxuzj ürıumjşlnd! Foxr ausuquwz uz hrır ışpuyn.ndr anüşçndcuğuz nd hrır uxzndr euğsuzndsr ıum!


ÖTLRZİ?R$- {ÖNANDU; T

2$5-3 AUÖUĞ ÖRZNDNĞ´

Nd=ğuzrnw st< xndiumuz {xuösumuz wuındm ünğ,npndkrdzzşğg´ mg buğndzumşz ua nd iuğiuy ıuğu,şl çnfuzeum şğmğr ıuğu,=rz! ?uğnd=uze şpu, şz huısumuz çuösukrd =upu=zşğ^ s+ıudnğuhti arzü srlrnz nd=ğuzujr l=u, t şğmrğg nd =upu=umuz uhuiıuz üıu, şdğnhumuz çuösukrd şğmrğzşğnd st<! Ecnduğrz +ğşğ şz^ çuwj nd=ğuzujrzşğ mg buğndzumşz huw=uğrl nd ersueğşl xndiumuz ndcşğndz!

Şğtm^ Nd=ğuzrnw Zu.uüua Ötlrzi=r auğjuöğnwj ındud İr-Tz-Tz muwuzr kpkumjrz^ gişlnf nğ huışğuösr gzkuj=rz önandu, t 2$5-3 auöuğ nd=ğuzujr örzndnğ! Frğudnğşulzşğnd krdg 10 auöuğr bndğ< t! Uxuwcs ecnduğ t gişl kt frğudnğşulzşğtz =uzr#z np< mg szuz!

Nd=ğuzumuz mnpsg mg hzet nğ xndiumuz çuzumr mnğndiızşğnd krdg^ çupeuısusç Nd=ğuzrnw önaşğnd^ =uzr sg uzüus udşlr çuğqğ t^ srzveşx Xndiuiıuzr hubıhuzndkşuz Zu.uğuğndkşuz 25 Suğır ındşulzşğnf^ önandu, tğ 1325 örzndnğ nd frğudnğndu, 3825 örzndnğumuz!IU??UWR AUWMUMUZ ŞMŞPŞJDNW ST>

*IUĞZŞĞ HUIUĞUÜ HRIR SUINDJUZŞZ


Huzmluıtbr Iu==u =upu=rz st< auw vmuw şd vmuw auw =uauzuzuw^ nğ İ$ Wuğndkşuz huıuğuü suındjuz! Uwi suirz wuwızşjrz Iu==uwr İ$ Wuğndkrdz auwmumuz şmşpşjrtz! Ndiır şmşpşjdnw huıui.uzuındzşğg knwl ındrz nğ huzmluıtbjr =ğriınzşuzşğ rğşzj Öuımr İ$ Huıuğuüg suındjuzşz auwmumuz şmşpşjdnw st<! Işpr =ğriınzşuzşğg Öuırmg hrır ı+zşz 22 Uhğrlrz! Auwmumuz şmşpşjdnw st< suındjndşlr= İ$ Huıuğuüg auwmumuz ,tir aşı n_v stm uxzvndkrdz hrır ndzşzuw!

Iu==uwr auwmumuz şmşpşjrz muxndjndu, t 1781rz^ Uğsuzrknlu bğ<uzr auwmumuz ynpnjrz st<! *,ndsg muıuğu, t Şyğşs Şhrimnhni^ nğ wşıuüuwrz euğqu, t Usşzuwz Auwnj Muknprmni! Auwşğ Iu==uwr st< auiıuındu, şz 17-18ğe euğşğndz şd ül.udnğuçuğ öçupu, şz uxşdındğnf! Iuouğr brzndkşuz ausuğ ündsuğ audu=u, t usçnp< ausuwz=g! Şmşpşjrz muxndjndu, t =upu=r ub.nwc auwuçzum bğ<uzzşğtz stmndz% Uğsukrnlrr st<! Iu==uwr st< uwlşdi auwşğ vmuz^ şmşpşjrz vndzr szuwndz fuzuauwğ! Şğmnd ıuğr uxu< suauju, t zuşd srum auwg% Suğırz nğ mg aimtğ şmşpşjdnw fğuw! Uz Iu==u üuju, tğ 1942rz şd anü mg ıuztğ şmşpşjdnw nd üşğşösuzuıuz^ ndğ kupndu, şz s+ıudnğuhti 400 auwşğ!


AUWUİIUZ XNDHLRNF MG FOUĞT

 XNDİUMUZ MUÖR AUSUĞ

Auwuiıuz znwzhti imiu, t xndhlrnf fouğşl xndiumuz muör ausuğ! Uwi suirz .+işjud Izışindkşuz Zu.uğuğ Fuauz ?şğnçşuz^ zbşlnf nğ giı ausuhuıui.uz yn.uğct=r^ auwmumuz mnpsg fouğndszşğg mg muıuğt xndiumuz xndhlrnf^ uwirz=z ürzşğg mg ünwuzuz ınluğnf^ çuwj fouğndsg m'rğumuzuzuw xndhlrnf!