ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
83. Տարի ԱՐԽԻՒ 05 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2023

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2022
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail


İndğç ;zndzeg irğnw^ çuğndkşuz^ wnwir nd auduı=r .nğağeuzrb t^ ı+z önğ auwndkrdzg mg zbt anüşmuz sş, jz,ndkşusç şd auduı=nf!

Uwi iğçuöuz ı+zg sşör mg wndbt nğ udşlr anüuıuğ glluz= sşğ ausuwz=r^ sşğ gzıuzr=r^ sşğ sşğqudnğzşğnd^ sşğ anüşdnğ uğct=zşğnd auzeth!

İ$ ;zzeşuz ı+zg ustz ıuğr rğşz aşı sruirz mg çşğt eğumuz ynyn.ndkrdzzşğnd wnwi şd umzmulndkrdzzşğ! Uwiışp muğşdnğg n_v kt suğend mşuz=rz st<% cusuzumr ynyn.ndkrdzz t^ uwl suğınd mşuz=r ynyn.ndkrdzg% cusuzumr st<! Ndiır sşöst rdğu=uzvrdğg htı= t ndzşzuw uwzhrir mşuz= sg^ nğhtiör uwe ynyn.ndkrdzzşğg eğumuz uğerdz=zşğ ıuz usçnp< ausuwz=rz ausuğ! Hnliuauwndkrdzg çuönds rpqşğ usçuğu, t rğ anüdnwz st<$ supkşz= nğ rğumuzndkrdz euxzuz uwe rpqşğg!

Iuğnduw uzeğuzrm ıupuduğ ı+zr uxrknf sşğ ausuwz=rz mg supkşz= uxnp<ndkrdz^ anüşmuz şd suğszumuz ndcşğnd usğndkrdz^ .upupndkrdz nd çuğ+ğndkrdz!


?ĞRİINİ ;ZUD ŞD WUWIZŞJUD


Suğsuğu fupg lnwi vr ışizşğ! Sşğ wu<nğe krdg% 7 Wndznduğrz!

SUĞSUĞU   
ԱՄԵՆ. ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀՕՐ

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

«Բանը մարմին եղաւ ու բնակեցաւ մեր մէջ»

(Յով. Ա.14)


Մարդկային պատմութեան մեծագոյն դէպքն է անկասկած Աստուծոյ մարմնացումը Բեթղեհէմի մէջ՝ մեծագոյն «խորհուրդ խորին»ը տիեզերքին:


Ս. Պօղոս Առաքեալ Մարդեղութեան խորհուրդին մասին կը գրէ հետեւեալը. Քրիստոս Յիսուս «թէպէտ բնութեամբ Աստուած էր, բայց կամաւորաբար ինքզինքը այդ պատիւէն մերկացուց` ծառայական մեր բնութիւնը Իր վրայ առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ ու մարդկային կերպարանքով ճանչցուեցաւ։ Ինքզինքը խոնարհեցուց եւ Աստուծոյ հնազանդեցաւ` յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ` խաչի մահը։ Ատոր համար ալ Աստուած զԱյն շատ աւելի բարձրացուց եւ իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու երկրաւորները եւ սանդարամետականները, եւ ամէն լեզու դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս Տէր է, Հայրն Աստուածը փառաւորելու համար» (Փիլիպ. 2.5-11)։


Ահաւասիկ այս է շարականին «Մեծ եւ Սքանչելի» կոչած Խորհուրդը, զոր կը տօնենք այսօր մեր եկեղեցիներուն եւ տուներուն մէջ։ Արդարեւ, «Անբաւելին երկնի եւ երկրի» խանձարուրի մէջ փաթթուեցաւ (Ղուկաս, 2.12, 16), «ոչ մեկնելով ի Հօրէ, ի սուրբ այրին բազմեցաւ» (Շարական)։


Աստուածային հրաշքներն ու խորհուրդները վստահաբար միշտ վեր պիտի մնան մարդոց միտքէն եւ խօսքերէն, մէկ բան սակայն յստակ է. Յիսուս Քրիստոս Իր փառահեղ անձնաւորութեամբ ու սորվեցուցածներով ազդած է պատմութեան ընթացքին վրայ տարբերութիւն բերելով անհատներու եւ ազգերու կեանքէն ներս։ Կը զօրացնէ նաեւ մեր դողդոջուն սիրտերը եթէ ծնի մեր մէջ իր հիասքանչ Խորհուրդովը՝ խորին:


2022-ը վախցուց մեզ իր անախորժ ու դժխեմ անակնկալներով: Բոլոր ազգերուն համար մղձաւանջի վերածուած համավարակի աղէտէն հազիւ փրկուած՝ մենք մեզ գտանք հետզհետէ սաստկացող Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի անկանխատեսելի հետեւանքներով, որոնք կը սպառնան համայն աշխարհի բարօրութեանն ու խաղաղութեան:


Հայերս ունինք մեր առջեւը անցնող տարիներէն ժառանգ մնացած ու թնճուկի վերածուած Արցախի ողբերգութիւնը իր հազարումէկ քաղաքական ծալքերով: Անցնող տարուայ այսպիսի մռայլ եղելութիւնները թախիծ կը պատճառեն բնականաբար եւ այս տարուայ ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօնի խրախճանքները կը նսեմացնեն՝ զրկելով մեզ աւանդական ու հաւաքական ուրախառիթ կատարումներէն: Որքա՜ն կարիքն ունինք այս օրերուն հրեշտակի քաջալերական յայտարարութեան, զոր ուղղեց Բեթղեհէմի զարհուրած հովիւներուն.


«Մի՛ վախնաք, որովհետեւ ահաւասիկ ձեզի կ՚աւետեմ մեծ ուրախութիւն մը, որ ամբողջ ժողովուրդինը պիտի ըլլայ, վասնզի այսօր Դաւիթի քաղաքին մէջ Փրկիչ մը ծնաւ ձեզի, որ օծեալ Տէրն է: Եւ այս թող նշան ըլլայ ձեզի. Խանձարուրով փաթթուած եւ մսուրի մէջ դրուած մանուկ մը պիտի գտնէք» (Ղուկաս 2.10-12):


Կարիքը ունինք զօրանալու, որպէսզի կարենանք մխիթարել մեր եկեղեցւոյ զաւակները, իրենց տալով խորհրդաւոր սպեղանին՝ աղօթքը եւ Աստուծոյ Խօսքը, դարմանելու համար անոնց վէրքերը։


Խաղաղութեան Իշխանին յայտնութեան տաղաւարին կը ցանկանք, որ վերջ գտնեն պատերազմները, բաղխումները, որոնք բացի վիրաւորանքէ, սուգէ եւ տառապանքէ ոչ մէկ օգուտ կը բերեն։ Աստուած պարգեւէ որ մարդոց առօրեային տիրապետէ խաղաղ համակեցութեան ոգին։  Մեր մաղթանքն է, որ մեր ժողովուրդը վայելէ խաղաղութեան պտուղները, արձանագրելով վերելք եւ բարգաւաճում։  


Բարեսիրտ հովիւներու վախն ու սարսափը փարատեցաւ երբ տեսան եւ իմացան որ Աստուած իրենց հետ է եւ իրենց միջոցով նոր ու նորոգող պատգամ մը կը փոխանցէ մարդկութեան եւ գալիք դարերուն: Հանդարտեցան հովիւները ու հաճոյքով դիտեցին գեղատեսիլ տեսարանը եւ լսեցին գեղաձայն երգեցողութիւնը հրեշտակներուն.


«Փա՜ռք Աստուծոյն՝ բարձունքներու մէջ, եւ խաղաղութիւն երկրի վրայ ու հաշտութիւն՝ մարդոց մէջ» (Ղուկաս 2.14) զոր Ան սիրեց:


2022-ին տխուր ժառանգով բեռնաւորուած ծանրաշուք 2023-ը կ՚երեւի թէ հոգեպէս պիտի ճնշէ բոլորիս վրայ անխտրաբար: Հացէն ու ջուրէն անդին՝ յոյսի պէտք ունինք տոկալու եւ յառաջդիմելու դէպի պայծառ ու բախտաւոր օրեր: Հաւատացեալ Հայորդիք փաստեցին դարերու ընթացքին, որ մինչ իրենց երդիքին ներքոյ մանուկ Յիսուսը ունին եւ իրենց սիրտին մէջ անոր հաւատքը ամուր պահած են՝ կարող են յաղթահարելու ամէն դժուարութիւն եւ կուրծք տալու բախտին փչած բոլոր քամիներուն համբերատարութեամբ։ Պօղոս Առաքեալէն դաս քաղենք.


«Ամէն տեսակ նեղութիւն ունինք, բայց ընկճուած չենք. տագնապի մատնուած ենք, բայց յուսահատ չենք. հալածանքներ անպակաս են, բայց լքուած չենք. յաճախ խոշտանգուած` բայց խորտակուած չենք։ ... Ուստի չենք թուլնար բնաւ։ Նոյնիսկ եթէ մարմնապէս հետզհետէ կը քայքայուինք, բայց ներքնապէս կը նորոգուինք օրէ օր։ Ներկայի մեր կրած նեղութիւնը արտակարգօրէն գերազանց ու յաւիտենական փառք մը կ՚ապահովէ մեզի։ Եւ մենք մեր ուշադրութիւնը չենք կեդրոնացներ նիւթական իրականութեանց վրայ, այլ` հոգեւոր իրականութեան վրայ. որովհետեւ նիւթական իրականութիւնները ժամանակաւոր են, մինչ հոգեւոր իրականութիւնները` յաւիտենական» (Բ. Կորն. 4.7-18)։


Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհիւ մեզի հասած Աստուծոյ սէրը մեզի ալ կարողութիւն պիտի փոխանցէ դիմակալելու ամէն դժուարութիւն ու տառապանք: «Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր Միածին Որդին տուաւ, որպէսզի ով որ հաւատայ անոր՝ չկորսուի, այլ ընդունի յաւիտենական կեանքը» (Յով. 3.16)։


Մեր նախնիք Աստուածային այս սիրով սիրել գիտցան, սիրով տառապեցան եւ սիրով մահը գրկեցին: Տօները նուիրական ու էական կ՚ըլլան, երբ այդ տօներու խորհուրդը կրնանք ապրիլ ու ապրեցնել մեր մէջ: Բեթղեհէմի լոյսը ժառանգ առինք մեր պապերէն ու որպէս անգին ժառանգութիւն մը պիտի թողունք մեր զաւակներուն:


Ճիշդ ժամանակն է նայելու դէպի երկինք հայու մաքուր եւ ջինջ հոգիի աչքերով, տեսնելու աստղը Բեթղեհէմի, որ նաեւ մեզ պիտի առաջնորդէ մեր աննուաճ երազներուն, ինչպէս մեր հայրերուն ճամբայ ցոյց տուաւ գոյատեւման ու յառաջդիմութեան ուղիներուն վրայ:


Կը շարունակենք մեր աղօթքները, որպէսզի Մարդասէրն Աստուած Նոր Տարուայ ընթացքին մեզ մեղքերէ փրկէ, չարիքներէ ազատէ եւ բարի գործերու առաջնորդէ, օրհնութեանց արժանացնէ եւ խաղաղութիւն շնորհէ համայն աշխարհին, վերցնէ ցասումն ու պատուհասները Իր արարածներուն մէջէն։


Հոս ենք՝ դիմակալելու 2023-ի բոլոր անակնկալները եւ մարտահրաւէրները խաչակնքելով մեր ճակատը եւ  ապաւինելով Բարձրեալին Աստուծոյ, որ է «Էմմանուէլ»։


Նոր տարուայ սեմին կը մաղթենք ամենաբարին եւ ամենալուսաւորը ձեր բոլորին։ Երազանքներուն իրականացում, յաջողութեան  կատարներ եւ անսասան առողջութիւն կը մաղթենք ձեզի։ Եղանակի օրհնութիւն ու խնդութիւնը ձեր վրայ իջնէ առատապէս եւ այս օրերուն ամբողջ աշխարհին լաւատեսութեամբ բաբախող սիրտին մասնակից դառնանք մենք եւս։ Հրեշտակներ թող պարպեն երկինքէն մարդու որդիներուս վրայ աստուածային սէր, եղբայրութիւն խաղաղութիւն եւ բարօրութիւն


ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ:


Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան կենսանորոգ տօնին առիթով կ’ողջունենք Առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ բոլոր զաւակներն անխտիր։ Քրիստոսաւանդ ջերմագին սիրով կ’ողջունենք նաեւ մեր Հոգեւորական Դասու անդամները, Սրբազան Եպիսկոպոսներն ու Միաբան Հայրերը, Քահանայից, Սարկաւագաց եւ Դպրաց Դասերը, Գալֆայեան Ուխտի Քոյրը, Պատրիարքական Աթոռի Տնտեսական Խորհուրդի, Ընկերային Օժանդակութեան Յանձնախումբի եւ իրեն ենթայանձնախումբերու, Տիկնանց եւ Հայ Մենթի-Մենթոր Յանձնախումբերու անդամները, Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութիւնը, Բժշկապետութիւնը, Բժշկաց Դասն ու Բոյժ քոյրերը, Համայնքային Հաստատութեանց Խնամակալութիւնները, Թաղային Խորհուրդները, Տիկնանց Յանձնախումբերը, մեր համայնքային վարժարաններու Հիմնադրի ներկայացուցիչներն ու Տնօրէնները, Հոգաբարձութիւնները, Ուսուցչաց Դասը, Աղքատախնամ Մարմինները, Սանուց Միութիւնները, Մարմնամարզական եւ Հայրենակցական Միութիւնները եւ բոլոր մարդասիրական ու մշակութային մարմինները, Հայ Մամլոյ Խմբագիրները եւ ամբողջ Անձնակազմը, Պատրիարքական Աթոռոյս ինչպէս նաեւ բարեսիրական եւ կրթական հաստատութեանց սատարող ազնիւ բարերարները, համայն հաւատացեալ եւ սիրեցեալ մեր ժողովուրդը՝ մաղթելով բոլորին Սուրբ Ծննդեան  տօնակատարութիւն, ինչպէս նաեւ եկեղեցաշէն, կրթանուէր եւ բարեսէր գործունէութեանց լիակատար յաջողութիւն։


Յատուկ օրհնութեամբ կ’ողջունենք եւ կը շնորհաւորենք Գաւառի Հայոց Տեսուչը եւ գաւառի մէջ բնակող մերազն ժողովուրդը, ինչպէս նաեւ Կրետէի Հայ համայնքի անդամները։


Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Տօնին առիթով կը շարունակենք աղօթել վասն բարօրութեան եւ անսասանութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի։ Մեր որդիական ակնածանքը կը յղենք Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կը հայցենք Նորին Սրբութեան եւ Մայր Աթոռի ողջ միաբանութեան աղօթքները վասն պայծառութեան Աթոռոյս։


Ի Քրիստոս սիրով կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսը եւ Երուսաղէմի Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Պատրիարքը, հանդերձ իրենց միաբանակից վանական հայրերով, նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր առաքելագործ վիճակաւորները, հանդերձ իրենց հոգեւորական դասերով վստահ ըլլալով, թէ բոլորը աղօթակից են մեզի։


Մեր հայրական սրտագին սէրն ու ողջոյնները կ՚առաքենք սփիւռքի մէջ գործող Ս. Խաչ Դպրեվանք, Կեդրոնական, Էսաեան ու Մխիթարեան Վարժարաններու Սանուց Միութեանց Վարչութիւններուն, Պոլսահայ Միութիւններուն ու մերազն ժողովուրդի զաւակներուն, որոնք նեղ պայմաններու մէջ կը շարունակեն տէր կանգնիլ իրենց աւանդութիւններուն։


Այս առթիւ ի Քրիստոս սիրով ողջունելով, Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Տաղաւարի մեր շնորհաւորութիւնները կը յղենք նաեւ բոլոր քոյր Քրիստոնեայ եկեղեցիներու առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն, գլխաւորաբար Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքներուն։


Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ մեզ. Ամէն։


ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ։

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։


Հայրական սիրոյ ողջունիւ եւ աղօթիւք ի Քրիստոս

ՍԱՀԱԿ Բ. ՊԱՏՐԻԱՐՔ


3 Յունուար 2023

13555


{Lşs=rzr Arszuğm´r uöeuğuğndkrdzg

JŞPUİHUZNDKŞUZ İHUXZULR?% AUWUİIUZRZ NDPPŞUL


;uz+k t nğ Lşs=rzr Arszuğmg mg öçupr ub.uğar nğşdt uzmrdzr st< jşpuihuzndkrdzg muz.uğürlşlnd ub.uıuz=nf! Uwi arszuğmg usynyşj 2022 kndumuzr rğ ünğ,ndztndkrdzg şd ıuğşfşğ<şuz rğ öşmndjsuz st< zşğmuwujndj ıuğnduw rğueuğqndkrdzzşğg^ nğnz= uwi mus uwz mşğhnf muhndu, şz jşpuihuzndkşuz aşı! Öşmnwjrz st< ışp üıu, şz zuşd Auwuiıuzg şd Uğju.g!

Auwmumuz upçrdğzşğg uğquüuzü auzeriuju, şz Lşs=rzr arszuğmr uwe öşmndjsuz^ nğndz st< mg hzendr nğ 2022 kndumuzrz Auwuiıuzr Auzğuhşındkşuz ıuğu,=uwrz usçnp<umuzndkrdzg ihuxzulr=r ıum eğndu, t auğşduz Uığhtwouzr mnpst! Öşmnwjrz st< zşğmuwujndu, şz 44-+ğşuw huışğuöstz şı= Uığhtwouzr mnpst örzuendlr sbıumuz .u.ındszşğg^ rzvhti zuşd İşhışsçşğrz Uığhtwouzr rğumuzujndju, wuğqumndsg Auwuiıuzr ets^ auw xuösuüşğrzşğnd auzeth fuwğuündkrdzzşğg! {Aumuxum nğ uğıu=rz ub.uğag uğuü uğquüuzüşj% huauz<şlnf fşğ< ezşl Uığhtwouzr İşhışsçşğşuz wuğqumsuz^ iumuwz Auwuiıuzr rz=zrb.uz ıuğu,=r 140 =uxumndir =rlnsşkğg^ rzvhti zuşd Uğju.r muğşdnğ auındu,zşğg^ uwe buğ=rz% Bndbr =upu=g^ eşx çxzuüğudndu, şz Uığhtwouzr mnpst´^ - zbndu, t öşmnwjrz st<!

Giı aupnğendu, lndğşğndz^ arszuğmg zuşd wuwızu, t^ nğ 12 Eşmışsçşğtz Uığhtwouzg yumu, t Uğju.g uğıu=rz ub.uğarz muhnp srum ouzuhuğag% uxu<ujzşlnf suğeuirğumuz oüzucus^ nğ mğzuw uğuü fşğu,ndrl uptır!

{Uığhtwouzr Zu.uüua Rlaus Ulrwşdr fuğvumuğüg şğmğrz st< çujuwuwı mşğhnf mg fuğt eucuz aumuauwmumuz =upu=umuzndkrdz% ı+zşlnf huışğuösumuz wuzjuünğ,ndkrdzzşğg şd srşdznwz cusuzum uğıu=rz ub.uğarz zşğmuwuzulnf nğhti auzendğcnpumuzndkşuz usğnj´^ - üğu, şz Lşs=rzr arszuğmr ynğquütızşğg% udşljzşlnf^ nğ Auwuiıuz huışğuösr^ çxzuöudkndsr^ jşpuihuzndkşuz ihuxzulr=r ıum t {Öuzüşöndğr sr<uzj=´r auğjnf! Arszuğmg ndbueğndkrdz mg ağudrğt uwz çuzr fğuw^ nğ aö+ğ şğmrğzşğg^ rzvhti zuşd Şdğnsrndkrdzg^ ZUK*-z şd uwl muxnwjzşğ mg buğndzumşz çujuwuwı mşğhnf u<umjrl wuğqumnpuhubı fuğvumuğüşğndz! {Uığhtwouz (ğrıgs Aundi rğuduhubıhuz muösumşğhndkşuz mnpst ouzvjndu, t nğhti ub.uğar usşzu=rv uöuı şğmrğzşğtz stmg! Fşğ<rz ıuğrzşğnd gzkuj=rz uwzışp udşlju, şz lğuüğnpzşğnd^ suğemuwrz rğuduzj hubıhuzzşğnd^ uöüuwrz yn=ğusuizndkrdzzşğnd şd =upu=ujrumuz auiuğumndkşuz ets aulu,uz=zşğg% uwlu.nandkrdzg fşğujzşlnd ausuğ +üıuünğ,şlnf zşğ=rz^ rzvhti zuşd uzeğuöüuwrz çxzuozbndszşğ´^ erışl mg ığndr öşmndjsuz st<!


?RS ?UĞIUBŞUZ%

LUVRZR SR>UZJ?R SUİRZ


Usşğrmuauw bnf uiıp ?rs ?uğıubşuz Rzikumğusr nd Ersuışığr  rğ hubı+zumuz t<şğnd 24 cusşuw {huısndkrdz´ çuczrz st< muğşdnğ üğuxnds  sg gğud^ ub.uğar ndbueğndkrdzg ağudrğşlnf Uğju.r suğeuirğumuz oüzucusr  fğuw! {Sşz= ub.uğar ndbueğndkşuz muğr=z ndzrz=´$ uwihrir üğuxnds muıuğu,  t ?rs ?uğıubşuz^ erışl ıulnf Uğju.g wuwızndu, t .uduğr st<^ =uzr nğ  Uığhtwouz 23 +ğt r fşğ bğ<uyumsuz st< mg huat Uğju.uauwndkrdzg!


I*ZUMUZ UWJŞLNDKRDZ ?UPETUJR AUSUWZ?RZ


Şğtm^ 4 Wndznduğrz^ Üşğb$ I$ Uğus Uğ=$ Uktbşuz ı+zumuz uwjşlndkrdz  ındud ?upetujdnj Snzi$ Xusör Muğs+ Uğ=şhrimnhnirz! İğçuöuz A+ğ m'gzmşğuzuğ Uğc$ I$ Zşğiti ?azw$ Uwfuöşuz! Üşğb$ I$ Uğus  Uğ=$^ wuzndz Usşz$ İ$ Huığruğ= A+ğ^ bznğaudnğşj Snzi$ Xusör Muğs+ Uğ=şhrimnhnir  şd ?upetujr ausuwz=r İ$ ;zzeşuz ıupuduğg şd aupnğeşj Znğrz Usşzuhuındndkşuz  np<nwzzşğg! I+zumuz uwjşlndkşuz gzkuj=rz öğnwj ışpr ndzşjud şğmnd  ausuwz=zşğg aşıu=ğ=ğnp zrdkşğnd suirz! Snzi$ Xusör Muğs+ Uğ=şhrimnhni rğ muğürz bznğaumulndkrdz wuwızşj şd .nzuğa  np<nwzzşğz nd ı+zumuz bznğaudnğndkrdzzşğg wpşj Usşz$ İ$ Huığruğ= A+ğ  şd auw ausuwz=rz!


MUKNLRM UB:UĞAG MG İÜUW ÇŞZŞERMINİ 16ĞE HUHR SUAG

Muknprmt şmşpşjrz şd ausuwz =ğriınzşuw ub.uğag m'up+kt  Şğ<uzmuwrbuıum Hşzşırmıni CÖ$ ?uauzuwuhşırz anüdnwz ausuğ! Uz  rğ mıumrz st< üğu, tğ$ {Çnlnğ uznzjst^ nğnzj auzeth nğşdt mşğh i.ul  fşğuçşğsndz= ndzşjuw^ uzmşp,+ğtz zşğnpndkrdz mg .zeğşs$$$! :nzuğauçuğ  mg .zeğşs$ up+kşjt_= rz,r ausuğ^ nğhtiör Itğg^ vzuwu, rs çnlnğ sşp=şğndi  şd kşğndkrdzzşğndi^ gzendzr öri wudrışzumuz +kşduzzşğnd st<´!  

Çşzşermıni CÖ$ ?uauzuwuhşır şmşpşjumuz uğuğnpndkrdzg^  wndpuğmudnğndkrdzg şd kupsuz uğuğnpndkrdzg hrır muıuğndrz Arzübuçkr  5 Wndznduğrz İndğç Hşığnir ıuouğr st<! Rikuzhndlr İndğç Wnfauz Nimşçşğuz  şmşpşjdnw cnpnfğeuhşındkrdzg up+k=nf hrır sruzuw uwi indürz! Huhr  anüdnwz ausuğ İndğç Huıuğuü hrır suındjndr Arzübuçkr mti+ğrz cusg  12$30-rz Nimşçşğuz şmşpşjdnw st<!


ZTI YĞUWİTZ ZNĞ MNV

LUVRZR SR>UZJ?R AUĞJNF


Usşğrmuwr Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğndkşuz çuzçşğ Ztı Yğuwi aşğkumuz uzüus lndiuğqumr ıum uxud Uğju.uauwndkşuz fşğ<rz buçukzşğnd oüzucusg şd Luvrzr sr<uzj=g yum huaşlnd suirz Uığhtwouzr rb.uzndkrdzzşğnd =uwlşğg! Yğuwi {Uğstzhğti´ lğuınd ünğ,umulndkşuz .zeğuz=nf sşmzuçuzşj rğufroumg^ wuwıuğuğşlnf nğ Luvrzr sr<uzj=r yumndsg mg buğndzumt sıuanüşl Srujşul Zuauzüzşğg! Uz sşmzuçuzşj Uığhtwouzr ünğ,npndkrdzzşğg^ nğnz= Uğju.r st< huıoux euğquz suğeuirğumuz ,uzğ uğerdz=zşğnd! Yğuwi erışl ındud^ nğ uirmu zuşd mg .nvgzenıt .upupndkşuz ünğ,gzkujg şd mg fıuzüt sr<uöüuwrz fiıuandkrdzg! Uzeğueuxzulnf rğueğndkşuz auzündjulnd,suz ıuğçşğumzşğndz^ Ztı Yğuwi giud$ {Sşz= mnv m'ndppşz= nğhtiör sr<uzj=nf çnlnğnfrz fşğumuzüzndr uöuı yn.ueğndkrdzg! Nğşdt auğjr st< wuxu<gzkujr srum ndprz çuzumjndkrdzzşğz şz´^ bşbışj çuzçşğg!

Rzvhti uğetz üğu, trz= sşğ şğtmnduz krdnf^ Yğuwi uindlrir sg gzkuj=rz ul zu.gzkuj +ğ bşbıu, tğ nğ Srujşul Zuauzüzşğg mg buğndzumt wuzqzuxnd szul Auğuduwrz Mnfmuir ıuğu,ubğ<uzr uhuanf^ muwndz^ cnpnfğeufuğumuz^ çuğüuduo şd .upup uhuüuwr ndppndkşusç <uz=şğndz!