ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
83. Տարի ԱՐԽԻՒ 25 ՅՈԻԼԻՍ 2023

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2022

25.07.2023

SUĞSUĞU

Rzvn#d euğqşul Snimndu m'şğkuz

UWİ*Ğ% SRĞÖNWŞUZ-LUDĞNF-HUWĞUSNF AUZERHNDS


Auwmumuz mnpsg uğeş+= ozbndszşğnd huıouxn#f t nğ ausuquwzşjud çuzumjndkrdzzşğ fuğşl Snimnduwr st<! Uwi+ğ uwi auğjndsg buışğnd sı=rz st< t^ nğnfaşışd Suğı usritz r fşğ Uğuğuı Srğönwşuz mus Zrmnl Yubrzşuz Snimnduw vtrz üuju,^ .+iumjndkrdzzşğg şpu, trz aşxuquwznf^ Auwuiıuz srbı mnps uğıuwuwındu, tğ uğşdsışuz sr<znğendkrdzzşğnf çuzumjndkrdzzşğndz!

Çuwj$$$! Eşmışsçşğ 2022tz r fşğ şd suzuduze fşğ<rz stm usinduw gzkuj=rz Puğuhupr st< cnpnfndğeg uzhuısşlr ,uzğ +ğşğ m'uhğr^ rğufroumg +ğauiumuz t^ iışp,ndu, t uwzhrir mujndkrdz sg^ nğ mg iırht şı=uwl gzşl! Sş, auduzumuzndkşusç uğıu=rz ozbndszşğg auiu, şz rğşzj üuüukzumtırz şd uwe t huıouxg nğ Uğuğuı Srğönwşuz uwi+ğ Snimndu m'şğkuw Ludğnfr sr<znğendkşusç Huwğusnfr aşı çuzumjşlnd ausuğ!

Üupızr= vt nğ Xndiuiıuz üğşkt usçnp<ndkşusç endği szuju, tğ auw-uığhtwouzumuz çuzumjndkrdzzşğtz şd uwi+ğnduw auzerhndsnf uauduirm xndiumuz mnpsg {rğ .+i=g m'git´ kt_ uğşdsndı=rz^ kt_ Auwuiıuzrz^ ndğmt zşği uöeşjndkşuz sş, l,umzşğg mg buğndzumşz {işd ünğ,´ gzşl!

?ğşslrzr upçrdğzşğg mg üğşz nğ çujr şxumnps çuzumjndkrdzzşğtz^ Uğuğuı Srğönwşuz ülnd. ül.r auzerhndszşğ hrır ndzşzuw Ludğnfr nd Huwğusnfr aşı! *ğumuğür fğuw şz Puğuhupr st< rğufroumg^ 9 Znwşsçşğ 2020r^ 11 Wndznduğ 2021r^ 26 Wndznduğ 2021r şd 31 Anmışsçşğ 2022r wuwıuğuğndkrdzzşğnf usğuüğndu, mtışğg rğuünğ,şlnd auğjşğg!

Mnpsşğg wuındm ndbueğndkrdz hrır wuımujzşz .upupndkşuz huwsuzuüğr zu.uhuığuiındkşuz^ szujşul auğjşğndz lnd,ndszşğ üızşlnd ub.uıuz=rz^ nğnzj {huığuiı t´ uxudşluünwzi u<umjşlnd xndiumuz mnpsg!

Rzvhti srbı^ xndiumuz mnpsr ausuğ mşziumuzg ousçuzşğnd uhubğ<uyumndsz t^ srzveşx Puğuhupr auwndkşuz +ğauiumuz froumg usrizşğt r fşğ endği mg szuw Xndiuiıuzr aşıu=ğ=ğndkşztz^ aumuxum nğ xndi .upupuhuazşğg .upupndkşuz şd uzfıuzündkşuz şğub.udnğzşğ şz Puğuhupr st<! Ludğnf şxumnps auzerhsuz gzkuj=rz mg ,ğuüğt =zzuğmşl auw-xndiumuz şd xndi-uığhtwouzumuz +ğumuğür muğşdnğ auğjşğg^ nğnz= m'uxzvndrz =upu=umuz^ uxşdığuızışiumuz şd suğeuirğumuz nlnğızşğndz!

Srdi mnpst^ Snimnduwr auzerhsuz zu.+ğşumrz Uğju.r Zu.uüuag huauz<şj uzwuhup fşğ< ıul 40+ğşuw usçnp<umuz hubuğsuz şd uznğ rçğşd uğerdz= Uğju.r st< iğgzkuj mşğhnf .nğujnp suğeuirğumuz uptırz! Uğuwrm Wuğndkrdzşuz hzeşj nğ uwe huwsuzg uhuanfşlt şı= muğşlr hrır glluw uzeğueuxzul aumusuğındkşuz çnlnğ çupueğrvzşğndz şd nğnbumr+ğtz çuğşzhuiı sr<ufuwğr st< =zzuğmşl aumusuğındkşuz lnd,suz sr<njzşğg!

Wuğndkrdzşuzr .+i=şğnf^ Hu=nd Uğju.r st< suğemndkşuz ets wuzjuünğ,ndkrdzzşğ mg muıuğt^ rzv nğ^ giı rğşz^ şxumnps wuwıuğuğndkşuz şd sr<uöüuwrz rğudumuz yuiıukndpkşğnd mnhıuünwz .u.ındszşğnd uzsr<umuz aşışduz= şz!

Znğuünwz öuğüujndszşğtz stmz ul uwz t nğ uwi+ğndgzt imişul Uğju.r usçnp< ıuğu,=rz auzğuwrz yn.ueğndkşuz ünğ,ndztndkrdzg usçnp<ndkşusç hrır eueğr! Fuxşluzrdkr çnlnğ hubuğzşğg ihuxu, şz! Şkt srzvşd uwi+ğ nğnbndsg mg fşğuçşğtğ suwğu=upu= İışyuzumşğırz^ uwi+ğndgzt imişul usçnp< Uğju.r ıuğnpndkşusç auzğuwrz yn.ueğndkşuz ,uxuwndkrdzzşğg mg eueğrz ub.uışlt!

Uwi znğ mujndkşuz lnwirz ıum^ ürdpşğndz st< uoşjndu, lndçruz şd üşızu.zqnğg şdi =upu= hrır vauizrz! Uwcs Uğju.r st< arsu sruwz auj mg fuouxşz^ uwe ul% iuasuzuyum =uzumndkşusç! Aujr yndxr sg ub.uıumrjg giud^ nğ ulrdğg ecnduğndkşusç mg auizr rğşzj s+ı^ fuxşluzrdk vmuw şd auj k.şlnd ausuğ uzağucşbı qtkg şd upg qşdnf sg mg üızşz! Uğju. zuşd nxnüsuz şd gshşlnd <ndğr auğj ndzr$ upçuauzndkrdz vr muıuğndrğ$ muö vmuw^ rim şlşmığumuzndkrdzg anfauğuwrz uz<uındszşğnf mg ığndr şd suzmuhuğıtözşğg yumsuz şöğrz şz! İışyuzumşğır suzmumuz arduzeuznjrz st< muz arduze suzndmzşğ^ nğnz= htı= t frğuauındrz çuwj$$$! :ıujşul çuczr pşmufuğg giud^ nğ ,znpzşğg ecnduğndkşusç fuxşluzrdk mg üızşz bğ<uzzşğtz rğşzj öudumzşğg arduzeuznj auijzşlnd! Arduzeuznjzşğg ustz orü m'gzşz% nı=r auzşlnd suzndmzşğg^ iumuwz uzağucşbı eşpşğg şd iuğ=şğg vndzrz!


Huığruğ= Auwğg huıui.uzşj {Um+i´ buçukukşğkr

21 Wndlrir .sçuüğumuz w+endu,rz

:ZEĞNW UXUĞMUW ÇUZUFTOG M'UXZVNDR

LUR?NDKŞUZ ÇUZUQŞDNDSRZ


Şğtm gzmşğuwrz juzjr çnlnğ t<şğndz fğuw ışpumuz lşöndnf ağuhuğumndşjud Usşz$ İ$ Huığruğ= A+ğ stm ndpşğqg^ nğ m'uxzvndr lur=ndkşuz çuzuqşdndsrz!

R#zv t huıouxg! Auğjz uwz t nğ {Um+i´ buçukukşğkg rğ fşğ<rz krdrz .sçuüğumuzg zndrğu, t {Huığruğ= Auwğg r#zv m'ndötğ {lur=´ndkşztz´ .nğuüğşul ağuhuğumsuz^ sşmzşlnf Znğrz Usşzuhuındndkşuz mnpst uğıuiuzndu, {ub.uğarm uzaşkşkndkrdz´ nğumndstz!

İuaum Ç$ Huığruğ= Auwğg ş#ğç giu, tğ uwe .+i=g$ sşğ fuğcuğuzzşğnd st< auwşğtzr nd mğ+z=r euişğnd euiuduzendkşuz suirz Huığruğ=uğuzr şğer=rz ıum iuğ=ndu, cnpnfr gzkuj=rz!

Ağuhuğumuwrz rğ huıui.uzrz st< Znğrz Usşzuhuındndkrdzg mg huğöuçuzt .zeğnw uxuğmuw qşdumşğhndsg! İınğşd mg ağuıuğumşz= Huığruğ= A+ğ huıui.uzg% kğ=şğtz çzuüğnf$-


PATRİK VE LAİKLİK

Patrik Sahak II

Agos Gazetesi 21 Temmuz 2023 sayısında “Patrik Maşalyan ‘laiklik’ten ne istedi?” başlıklı duyurusunda okullarla ilgili bir toplantıda sarfettiğim “laiklik safsatası” sözünün laikliğe karşı bir ifade olduğu iması taşıdığını, dolayısıyla bu konuya açıklık getirilmesinde fayda olduğunu belirtmiştir. Ben de bunu bir fırsata çevirip dilimin döndüğünce konuya açıklık getirmek isterim.

22 Haziran günü Patrikhane’de gerçeklesen ve okulu olan vakif yöneticilerinin katildigi bir toplantida, okullarimizin ana amaçlarindan olan kimlik aktarimi konusunda yeterli basariyi saglayamama nedeni olarak dil ve din kültürü egitimlerindeki aksakliklarindan söz ediyordum. Her ders yeterliligi onaylanmis diplomali ögretmenler tarafindan verilirken, okullarimizda sadece Ermenice Dili ve Din Kültürü ve Ahlak derslerinin herhangi bir kalifikasyon ve standart talep edilmeyen ögretmenler tarafindan verilmesinin giderek büyüyen bir soruna dönüsmekte oldugunu belirttim. Bu durum dil ve din derslerinin kalitesinin giderek düsmesine yol açmakta ve bunca masraf ve tartismayla ayakta tutmaya çalistigimiz okullarimizin ana amaçlarini gerçeklestirmesini aksatmaktadir.

Ögretmenlerimizin dil ve din alaninda bilgilerini yenilemeye ve zenginlestirmeye ihtiyaçlari vardir. Bu dogrultuda hep birlikte gerekli adimlarin ivedilikle atilmasi gerekmektedir. Ermeni Ögretmenler Vakfi’nin bu yöndeki yapici çabalari desteklenerek bu açigi kapatma yoluna gidilmesi gerektigini, bizim de Patriklik olarak din ögretmenlerinin bu açigini kapatmalari konusunda yardima hazir oldugumuzu belirttim.

Ancak din kültürü sadece sinifta verilebilecek türden bir egitim degildir. Fizik, kimya veya biyoloji derslerinin laboratuvar çalismalariyla desteklenmesi gerektigi gibi, Hristiyan inancinin ögretilmesi de, kilise kültürünün kilisede tanitilmasiyla mümkündür.

Okullarimizin kurulusundan itibaren bu böyle olagelmistir. Okul yönetimleri, müdür ve ögretmenler ve elbette veliler, okul ve kilise arasindaki dogal ve organik bagi güçlü ve saglikli tutabilmenin hikmetini gayet iyi anlamislar, ögrencileri bu sekilde yönlendirmisler ve bir kilise üyesi olarak yetismelerini tesvik etmislerdir. Okullarimizin kilisenin yaninda ya da bahçesinde konumlandirilmasi bosuna degildir. Okullari kuran din adamlari ve sivillerimiz Ermeni kimliginin en önemli tasiyicisi olan kiliseye uzak kalmanin ve yabancilasmanin olusturacagi uzun vadeli yikimi fark etmislerdi.

1970’lere dek kilise ve okul arasindaki bu etkilesim saglikli ve verimli bir sekilde sürdürülmüstür. Din adamlari okullarda ders verebiliyordu. Din ögretmenleri ve müdürler Pazar günleri ve dini bayramlarda ögrencilerin kiliseye gitmelerini, ayinlere ve kilise korolarina katilimlarini tesvik ve kontrol ediyorlardi. Kilise avlusu ve okul bahçesi arasinda sinir yoktu. Çocuklarin sik sik kiliseye ugramalari, dua edip mum yakmalari özendirilirdi. Din derslerinde kilise dualari ve ilahileri ögretilirdi. Tüm bu gayretler ve uygulamalar diline, dinine, kültürüne ve kurumlarina sahip çikan bilinçli nesillerin yetismesini sagliyordu.

1970 ve 80’lerin baskici hükümetleri gayri müslim azinliklari hem sayica hem de kalite anlaminda daha da azaltmak için sosyal bir mühendislige soyundular. Kiliselere çivi çakamadigimiz dönemler basladi. Cumhuriyetin ilk elli yilinda laiklige aykiri görülmeyen uygulamalar, artik laiklige aykiri görülmeye baslandi. Önce ruhban okullarini kapattilar. Laikligi bahane ederek, din adamlarinin, kilisenin kurdugu okullara girmesini yasakladilar. Patrikler bile artik okullari ziyaret edemiyordu. Atanan müdür yardimcilari, okullarimizi baskilamak amaciyla gönderiliyordu. Böyle bir ortamda müdürler ve ögretmenler ögrencileri kiliseye yönlendirmekte kendilerini artik o kadar rahat hissetmiyorlardi. Hele en degerli ve yetenekli egitimcilerimiz 12 Eylül zindanlarinda terbiye edildikten sonra bu muhtesem(!) laikligin buyruklarina boyun egdirilerek, kiliseyle okul arasinda görünmez (bazen de görünür) duvarlar örülmeye baslandi. Okullarda dualar sustu, kiliselerde ise çocuklar ve gençler görünmez olmaya basladi. Sosyal mühendislik Ermeniligin omurgasini çatlatmayi basarmisti.

Isin kötüsü bizim egitimcilerimizin hatiri sayilir bir kesimi bu “laiklik safsatasini” giderek içsellestirdiler ve özümsediler. Çocuklari ve gençleri dinlerinden ve kiliselerinden uzak tutmayi çagdasligin bir geregi saydilar. Kilise saatinde baska etkinlikler koydular. Ülkede son yirmi yilda bu baskici laiklige karsi elde edilmis dini haklari bizim rayindan çikarilmis egitim sistemimize uygulama gayretine girismediler. Oturduklari dali kestiklerinin bir türlü farkina varamadilar. Ermeni kimliginin kazandirilmasinda Hristiyanligin ve Kilisenin rolünü görmezden gelmeye devam ettiler. Bu sosyal mühendisligin tornasindan geçmis ögrenciler zamanla kendileri ögretmen, müdür, veli, aydin veya yönetici olduklarinda, din ve Ermenice derslerinin bir angarya oldugu sanrisina kapildilar. Bunlarsiz Ermeniligin, özellikle diaspora ortaminda devam edebilecegini öngörmek milli bir intihardir.

Iste toplantida söyledigim ve Agos’un alintiladigi sözlerin anlami bu baglamda ele alinmalidir. Ne demisim: “Bizim ayni zamanda yapmamiz gereken sey, bu laiklik safsatasiyla, okullarla kiliseler arasindaki kopmus olan bagin yeniden onarilmasi. Hepiniz hatirliyorsunuz, 30-40 sene öncesine kadar okullardan kiliselere sürekli ögrenci gelirdi. Okul tesvik ederdi. Ondan sonra duvar örüldü. Her sey degisti.”

Yeri gelmisken bir anlam kargasasini düzeltelim. Dinsel haklarin gasp edilmesinin “laiklik” olarak adlandirilmasi elbette bir safsatadir. Hapishaneye otel demek, tecavüze zevk demek kadar safsatadir. Bu baskilarin tarafimdan “laiklik safsatasi” olarak adlandirilmasindan laikligin bir safsata oldugu sonucunun çikarilmaya çalisilmasi ve benim bununla itham edilmem zorlama ve haksiz bir çikarim olur. Eger bir “bilim safsatasi” tespit edilmisse bunu söylemek, bilimin bir safsata oldugunu söylemek anlamina gelmez. Eger bir “gazetecilik safsatasi” saptamissak, bu söylemden gazeteciligin bir safsata oldugu sonucu çikarilamaz. Çevremiz din safsatasiyla dolu dedigimizde de dinin bir safsata oldugunu söylemiyoruz elbette. Ben de laiklik safsatadir demedim, demem. Çünkü laiklik inandigim ve savundugum bir uygarlik degeridir. Dinsel açidan homojen olmayan toplumlarin birlikte baris içinde var olmalarini garantileyen, yüzyillarin imbiginden süzülerek gelen, hakliligi ve islerligi evrensel olarak kanitlanmis bir yönetim anlayisidir. Inanç ve vicdan hürriyetinin devlet tarafindan korunup kollandigi  siyasal bir ilkedir. Ona sahip çikmak hepimizin vatandaslik görevidir. Iste bu yüzden, dini baskilara demagoji yaparak “laiklik” denildiginde ya da sanildiginda onlara “safsata” demek de bir vatandaslik borcudur

***

Gelelim asil meseleye: Son yillarda Türkiye’de, dini haklar ve özgürlükler alaninda ciddi kazanimlar elde edildi. Artik okullarimizda, hiçbir dini ya da etnik baski ve ayrimciliga maruz kalmiyoruz. Din adamlarimiz tekrar okullarda ögretmenlik yapabiliyor. Ancak bunun meyvelerini devsirmekte bizim yöneticilerimiz ve egitimcilerimiz çok yavas kaliyorlar. Halen kilise ve okul arasinda duvar varmis gibi davranmayi sürdürüyorlar. Içsellestirdikleri ürkeklik nedeniyle okullarimizin kurulus felsefesine dönme süreci gecikmektedir. Bütün egitimciler ve okullar için ayni seyi söylemenin dogru olmadigini biliyorum. Can havliyle durumu düzeltmeye çalisan, ögrencilere kilisenin yolunu ögretmenin yol ve yöntemini arayan egitimcilerimizi takdir ediyorum. Ancak bu olumlu “laik” dalganin toplum olarak yakalanmasi ve egitim alaninda ivedilikle bir kazanca dönüstürülmesi gerekmektedir.


UWU İN(RU IUOUĞG SÖMRKR YN:UMŞĞHNDŞLT ŞI?

21 SRLRNZ UWJŞLND GZENDZU; T


Uwu İn)ru ıuouğg srzvşd Rikuzhndlr üğudndsg^ 916 ıuğr buğndzum ,uxuwşj nğhti şmşpşjr^ rim 1453tz imişul% nğhti sömrk! 1934rz Ukukrdğ=r nğnbndsnf^ ıuouğg fşğu,ndşjud kuzüuğuzr nd 86 ıuğr buğndzum nğhti uwehrirz buğndzumşj ünwuışdşl^ srzvşd 2020 kndumuz! 10 Wndlri 2020rz ığndşjud ausuhuıui.uz nğnbnds sg% Uwu İn)ru ıuouğg sömrkr yn.umşğhşlnd suirz!

?nğnzuwr ausufuğum +ğşğz trz! 24 Wndlri 2020rz^ Ndğçukr zusuönf euğudnğ ıuouğg mnğizjndj kuzüuğuzr rğ auzüusuz=g! Iuouğr huışğndz fğuw öşışpndşjuz ?ndğuztz uxzndu, st<çşğndszşğnf .nğağeuzbumuz aimuw huiıuxzşğ şd ,u,mşjrz =ğriınztumuz nğszuzmuğzşğg! 2020rz udşlr =uz 500 auöuğ anür suizumjşjud Ndğçukr uxu<rz zusuörz^ nğst şı= ?nfrı-nf fuğumndszşğnd sş, ulr= sg çuğqğujud şğmğtz zşği!

Şğş= ıuğr uzjud uwe +ğnduw fğuwtz! Iuouğg uwcs mg üızndr Mğ+zrj ışivndkşuz zu.uüuandkşuz şzkumuwndkşuz zşğ=şd!

Iuouğr auzeth aşıu=ğ=ğndkrdzg vt humiu,! Ustz +ğ şğmuğ aşğkşğ mg ünwuzuz ıuouğr ersuj$ ışpujr şd +ıuğşğmğujr öç+iubğ<rmzşğ m'ndöşz uzhuwsuz ışizşl huısumuz uwi mnknpg!

2021 kndumuzrz^ aumuxum nğ ausufuğumr huıouxnf iuasuzuyumndszşğg mg ünğ,trz^ znğtz ul 1 srlrnz 300 suğe uwjşlu, t ıuouğ! 2022rz uwe krdg muösşj 13 srlrnz 600 auöuğ suğe! Rim 2023r Wndznduğ-Wndlri usrizşğndz ıuouğg uğetz rim gzendzu, t 6 srlrnz uwjşlnd! Iuouğr rsusg m'git nğ up+kufuwğg mg üğudt n_v sruwz şdğnhumuz nd uğşdsışuz şğmrğzşğnd ndbueğndkrdzg^ uwl zuşd uğuçumuz şğmrğzşğt Mşeğnzumuz Uiruwt şd Aşxudnğ Uğşdşl=tz cusuzu, öç+iubğ<rmzşğz t nğ uzhuwsuz m'ndöşz uwjşlşl Uwu İn)ru^ nğhti nd.ıufuwğ gzendzşlnf öuwz!

Up+kufuwğtz zşği usşz+ğşuw eğndkşusç mg muıuğndrz muznzumuz up+k=zşğ!


;UWĞU;ŞP IU?R ULR?G *ÜNİINİRZ HRIR BUĞNDZUMT

UB:UĞAR SŞ; SUİRZ ST>

Uzjşul buçuk ıu=r iuiırm ulr= sg auğndu,şj auğuduwrz Şdğnhuz^ Srujşul Zuauzüzşğg şd Ardiriuwrz Uyğrmtz! Uwi usğuz gzkuj=rz ıu=r şğğnğe ulr=g auğndu,şj Rıulruz^ şd <şğsuiırouzg iuiırm çuğqğujud İhuzrnw st<^ ndğ gzeauzndğ gzığndkrdzzşğ ışpr m'ndzşzuwrz! Srujşul Zuauzüzşğnd Uğrönzu zuauzür suwğu=upu= (rzr=ir st<^ 70 +ğşğt r fşğ <şğsuiırouzg 32 uiırouztz fuğ vt r<u,^ şd uwe 70 +ğşğndz gzkuj=rz^ uzgzest< şğş= buçknduz fğuw uzrmu auiud 43 uiırouzr! Uktz=r st< mg zu.uışindr^ nğ wuxu<rmuw 6tz 7 +ğşğndz gzkuj=rz <şğsuiırouzg uxudşl =uz 40 uiırouz glluw!

Wndzuiıuzr rb.uzndkrdzzşğg aupnğeşjrz^ nğ ağbt<zşğg mg buğndzumşz Wndzuiıuzr ıuğu,=rz 79 uzıuxuwrz ağeşazşğnd ets huw=uğrl! Srdi mnpst^ Üuzuıuwr uıluzışuz ,nfşöşğ=r şğmuwz=rz 40 ıuğnduz gzkuj=rz ustztz wnğeuxuı uzqğşdzşğtz şı= wuxu<uju, npnpndszşğndz huıouxnf 4 uzqşğnd oumuıuürğg mg szuw uzwuwı! Wnğeuxuı uzqğşdzşğndz huıouxnf Auğuduwrz ?nğtuwr st< 13 uzqşğ suaujuz! Npnpndszşğ huıuaşjuz zuşd Azemuiıuzr st<^ rzvhti zuşd Srujşul Zuauzüzşğnd Hnikgz^ Ukluzku şd ?gzku=r bğ<uzzşğndz st<! Zbşz=^ nğ Ndğçuk şd Buçuk İlnfşzruz^ İşğhruz^ :ğndukruz şd Hnizruz auğndu,u, wnğeuxuı uzqğşdzşğnf ynknğrmrz huıouxnf İşğhrnw st< uğquzuüğndşjuz 3 önaşğ^ İlnfşzrnw st<% 1 öna^ rim :ğndukrnw st<% 4! U)puziıuzr st< npnpndszşğnd huıouxnf uğquzuüğndşjuz 26 önaşğ^ rim 40 ndğrbzşğnd oumuıuürğg mg szuw uzwuwı!


Xndi-nd=ğuzumuz xuösuoumuı

YNDKRZ M'GİT NĞ ND?ĞUZUMUZ AUMUWUĞQUMNDSG QU:NPU; T

Xndiumuz çuzumg xsçumn,şj *ışiuwr suwğ ıuouğg


Xndi-nd=ğuzumuz xuösuoumuırz fğuw rğueğndkrdzg uzmuz.uışişlr t! Xndiuiıuzr Zu.uüuag şğtm wuwıuğuğşj nğ nd=ğuzumuz aumuwuğqumndsg qu.npu, t^ srzveşx uğşdsışuz ub.uğag uwl lndğşğ mg aupnğet^ gişlnf nğ nd=ğuzujrzşğ krö ux krö^ sşkğ ux sşkğ m'uöuıuüğşz rğşzj anpşğg! Buçuk sg uxu< şğmğnğe uzüus ağkrxumn,ndu, tğ Pğrsr musndğ<g! Uwi wuğqumndsg vtğ mğzuğ uzhuıui.uz szul şd şğtm xndiumuz ndcşğg xsçumn,ndkrdzzşğnd krğu. euğqndjrz İşd,nfşuz =upu=zşğtz *ışiuz^ xndsçşğ rzmuz =upu=r suwğ ıuouğrz fğuw^ nğ huısu-sbumndkuwrz wndbuğquz t şd euğudnğ up+kufuwğ sg!

Şğtm uxınduz cusşğndz *ışiuwr st< şğmnd uzüus +euwrz auğndu,r suirz uauöuzü wuwıuğuğndşjud! ?upu=uwrz .nğandğeg wuwızşj Mşğhuğuzuyn.suz ıuouğr fzuizşğnd suirz! Aumuxum nğ xndiumuz mnpsg aşğ=şj ıuouğg xsçumn,şlnd suirz lndğg^ gişlnf nğ up+kufuwğg auduzuçuğ .njndu, t nd=ğuzumuz ağkrxnf sg {Aumu+euwrz hubıhuzndkşuz ausumuğüşğg ünğ,uğmnpzşğnd uzüğuütı ünğ,npndkrdzzşğnd aşışduz=nf´^ çuwj n_v stmg mg auduıuw uwe hzendsrz!

Xndiuiızur Hubıhuzndkşuz Zu.uğuğndkrdzg wuwıuğuğşj nğ zu.gzkuj +ğ şğmğr örzşul ndcşğg üşğobüğrı ötz=şğnf ağkrxuwrz wuğqumnds ünğ,u, şz Nd=ğuzrnw *ışiuwr suğörz st< uz+euvnd kxvnp iuğ=şğnd uğıueğndkşuz fuwğşğnd fğuw!

Giı xndiumuz mnpsrz^ uwe fuwğşğndz st< uauçşmvumuz wuğqumndszşğ mg zu.uhuığuiındtrz Xndiuiıuzr ets^ muwrz +ıuğşğmğşuw fuğqmuzzşğ$ çnlnğ krğu.zşğg^ nğnz= zu.uışindu, trz auğndu,r ausuğ^ nvzvuju, şz!

Nd=ğuzumuz huımuz suğsrzzşğnd aupnğeuüğndkşuz ausuquwz^ xndiumuz ö+ğ=şğg *ışiuwr fğuw wuğqumşjuz uxznduöz arzü ışiumr ağkrxnf! Aumu+euwrz hubıhuzndkşuz ndcşğg .njşjrz 14 ağkrx! Xndiumuz xndsçşğnd uğndu,zşğg auiuz srzvşd zuduauzüiıuwrz şzkumuxnwjzşğ^ fzuindşjud fşj çzumşlr btz=!

Uwi eth=şğnd lnwirz ıum^ Nd=ğuzrnw Zu.uüuag wuwıuğuğşj nğ {xndi uauçşmrvzşğg huıui.uz hrır iıuzuz .upup *ışiuwr fğuw wuğqumndszşğnd ausuğ´! {Ağkrxzşğ gzeets .upup =upu=zşğnd^ çzumşlr bşz=şğnd^ ıuouğr$$$ Xndiumuz vuğr=rz uğeuğujnds vr mğzuğ gllul! Rzvhti srbı^ uwi vuğr=g hrır huğındr! Şd *ışiuwr ausuğ xndi uauçşmrvzşğg uzhuwsuz huıui.uz hrır iıuzuz! Uznz= hrır öüuz uwi huıui.uzg´^ .niıujud hşındkşuz pşmufuğg! Ötltzi=r zuşd mnv ndppşj nğhtiör ZUK*-Nd=ğuzru .nğandğer bıuh cnpnf sg ündsuğndr^ mujndkrdzg uğcşdnğşlnd ausuğ! Uwe auzerhndsg ışpr hrır ndzşzuw s+ı +ğtz! Srdi mnpst^ Rıulru Nd=ğuzrnw +üzndkrdz uxu<uğmşj *ışiuwr ağkrxumn,ndu, Mşğhuğuzuyn.suz ıuouğr şd uwl fzuindu, ouğıuğuhşıumuz cuxuzündkşuz muxnwjzşğnd fşğumuzüzsuz ausuğ!


Xndçtz Fuğeuzşuz euğqşul uauöuzü mg azvşjzt

{OÜZUCUSG CUS UX CUS MG LĞ>UZUW$ *ÜZŞJT? LİŞLR EUĞQZŞLND UĞJU:UAUWNDKŞUZ QUWZG´


Xndiuauw srlruxuıtğ^ Uğju.r zu.mrz Hşıumuz Zu.uğuğ Xndçtz Fuğeuzşuz Ersuışığ-r rğ hubı+zumuz t<rz fğuw aşğkumuz uauöuzüg azvşjndj Uğju.uauwndkşuz froumr suirz!

Uz fşğr .nğuüğrz zşğ=şd zşğmuwujndj mujndkrdzg^ erışl ıulnf nğ rğufroumg wupkuauğşlnd ausuğ htı= t qşxzuğmşl wiıum ünğ,npndkrdzzşğnd! Fuğeuzşuz mg zu.uışit aşışdşul sr<njuxndszşğg

1/ Suğeuirğumuz +euwrz sr<uzj=r ünğ,uğmndsg ndzr uxu<zuwrz zbuzumndkrdz! SUM–r mus sr<uöüuwrz uwl muxnwjzşğnd suğeuirğumuz uxu=şlndkrdzzşğg htı= t muğşzuz cusuzşl ndprp İışyuzumşğı nd +üzndkrdz ığusueğşl!

2/ Usşzumuğo cusuzumr st< Uğju. htı= t ndpuğmndr SUM-r mus uwl sr<uöüuwrz muxnwjr &Ş::F^ ŞS/ yuiıuaudu= uxu=şlndkrdz! Işpdnwz fğuw rğufroumr uzsr<umuz erıuğmndsg knwl hrır ıuw udşlr wiıum huımşğujnds muösşlnd oüzucusr lğ<ndkşuz suirz!

3/ Sr<uöüuwrz sr<znğezşğg% Ndubrzmkgztz srzvşd Yuğrö şd Snimndu^ ozbnds htı= t ünğ,ueğşz Uığhtwouzr fğuw% ynyn.ndkrdzzşğnd auizşlnd ausuğ! Şkt uznz= vgzşz uırmu^ uhuğerdz hrır glluz uznzj sr<znğeumuz <uz=şğg!

4/ Lşxzuwrz Puğuhupr st< xndi .upupuhuazşğndz uxu=şlndkrdzg htı= t SUM sr<uöüuwrz hubı+zumuz rğuduürğ iıuzuw! SUM-g mğzuw erıuğmşl zuşd Lşxzuwrz Puğuhupr st< .upupuhua ö+ğ=g gzeluwzşlnd ıuğçşğumzşğ^ +ğrzum% vrzumuz .upupuhua eubzumrj örzndnğumuz ndcr zşğüğudndsnf &Uwiışp ıuğ+ğrzum t uwz nğ Xndçtz Fuğeuzşuz gzeauzğuhti Uğşdsndı=tz +üzndkrdz mg .zeğt^ çuwj lruö+ğndkrdzzşğnd huanf m'ndöt nğ uznz= ığndrz Xndiuiıuzrz şd uauduirm% zuşd Vrzuiıuzrz/!

5/ Vuyuöuzj muğşdnğ t auimzul^ nğ nğ=uz ul çuğqğuquwzşz oüzucusr suğemuwzumuz mnpsrz suirz^ uxmuw .zerğzşğg ndzrz =upu=umuz şd huısumuz arsşğ! Auwşğndz ets hşıumuz sumuğeumnf uışlndkşuz =uğnög Ulrwşdr fuğvumuğürz muğşdnğ arszuirdzşğtz t! Uwi yuiıg uzışişl azuğudnğ vt!

6/ Ub.uğauaxvum nd uöeşjrm auwşğz nd sşğ cnpnfndğer +ıuğ çuğşmuszşğg rğşzj ub.ndcndkşusç sş, eşğ mğzuz .upul Uğju.r st< npçşğündkşuz suirz çuğqğuquwzşlnd auğjnf! Gzmşğzşğ^ +üzşjt= lişlr euğqzşl Uğju.r auwşğndz quwzg! Sruwz sruausndx ndcşğnf nd mnp= mnp=r muzüzşlnf mğzuz= uwi huısumuz çuğe yndlg wupkuauğşl! Uğju.g auwmumuz ub.uğar uzçucuz suiz t^ uwi anpg sşğ cuxuzüumuz muznzuürğ=rz çupmujndjrvz t^ ndiır uwi huw=uğg çnlnğri huw=uğz t!


WNDBUIŞIĞ

UĞK*^ UĞKRZ^ WUĞNDKRDZ - U$


Mg buğndzumşs hıgımrl auwmumuz uzndzzşğnd ub.uğarz st<! Uwi uzüus muzü hrır uxzşs {Uğk+´ uznduz fğuw! Sşz= sşğ n#ğ uöüuwrzzşğg hrır wrbşz= şkt stmg sşğ ersuj uğıuiuzt {Uğk+´ uzndzg!

Uxu<rz umzuğmnf hrır muğ,şz= nğ sş, krd mg muösşz {Uğk+´zşğg^ çuwj$$$BUĞ