ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
84. Տարի ԱՐԽԻՒ 30 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2023

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2022

30.12.2023

SUĞSUĞU

USUZNĞR AĞUB?G


Znğ ıuğdnw bşsrz şz=! Suğemndkşuz uzfşğ<uzulr huısndkşuz nd {wudşğcndkrdz´ uzndznf wnğ<nğ<ndu, kudulndsrz st< znğ t< sg çuzulnd luduışindkşusç hrır yukkndrz= sşğ irğşlrzşğndz^ örğuğ hrır iğıuhzeşz=^ stmöstmnd .niındszşğ hrır ıuz= nd mşzuj hrır çuğqğujzşz= USUZNĞr ausuğ!

Bznğaudnğ glluw Znğ Iuğrz!

Uzqzumuz mus uöüuwrz uptızşğg^ ecçu.ındkrdzzşğg knp knpndz sşğ cnpnfndğer +qr=g^ ln_wi knp çujndr sşğ znğ+ğşuw huısndkşuz t<şğndz fğuw!

Mg bznğaudnğşz= sşğ gzkşjnpzşğg! Mg bznğaudnğşz= sşğ ausumrğzşğz nd ub.uıumrjzşğg! Wuındm bznğaumulndkrdz mg wuwızşz= çnlnğ uwz irğşlr suğenj nd ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğndz^ nğnz= bznğaudnğumuz ,uzndjndszşğnf ö+ğumjşjuz sşğ kşğkrz nd rğşzj auduıuğsndkrdzg jnwj ındrz uöüuwrz uğct=zşğnd zmuısusç!


SUĞSUĞU


USŞZ$ İĞÇUÖUZ HUIĞRUĞ? A*Ğ USUZNĞR HUIÜUSG

«Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր,

եւ ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով փրկչաւ իմով» (Ղուկաս Ա.46)


Այն լաւագոյն վահանը, որ մարդուն սիրտը վախերէն, տխրութենէ եւ յոռետեսութենէ կը փրկէ, Սուրբ Մարիամ Աստուածածինը մեզի կը յայտնէ իր գովաբանական աղօթքով. «Աստուածատուր Ուրախութիւնը», որ մեզի կը տրուի մեր սրտագին ու երախտագէտ փառաբանութեանց շնորհիւ՝ ուղղեալ Աստուծոյ:

«Իմ անձս պիտի փառաւորէ Տէրը, եւ իմ հոգիս ցնծաց Աստուծմովս, որովհետեւ ան իր նայուածքը դարձուց իր աղախինին խոնարհութեան վրայ»:

Ամէն ոք պէտք ունի Մարիամական այս գաղտնիքին տիրապետելու որպէսզի պահպանէ իր միտքն ու սիրտը յառաջիկայ օրերուն իր դիմաց բերելիք պատուհասներէն:

Նոր տարի է եւ կեանքը շատ քիչերուն առջեւ կը սարքէ այն դժուարութիւնները, զորս սարքեց Մարիամին համար:

Մարիամը խաւարներէն ու մղձաւանջներէն անցաւ: Ստիպուեցաւ առանց ամուսնացած ըլլալու յղի մնալու ամօթին, յղութեան վերջին օրերը հարիւր քիլոմեթր քալելու Նազարէթէն դէպի Բեթղեհէմ, առանձին մնալու ու ախոռ-քարայրի մը մէջ ծննդաբերելու եւ Եգիպտոս փախստական ըլլալու, իր Միածին Որդին խաչի վրայ տեսնելու: Բայց աղօթքով կրեց այդ բոլորը եւ երբ գովերգեց Տէրը, տեսաւ որ «Լոյսը խաւարին մէջ կը փայլի եւ խաւարը անոր չի կրնար յաղթել»: Երբ գանգատը թողուց ու զԱստուած փառաւորելու սկսաւ տեսաւ որ Աստուծոյ Արքայութիւնը կ'իջնէ մարդուն սիրտին մէջ Աստուածատուր ուրախութեամբ ու ցնծութեամբ եւ ցոյց կու տայ թէ՝ կա՛յ բարութիւն մը որ մեծ է բոլոր չարիքներէն ու կա՛յ արդարութիւն մը՝ վեր բոլոր անիրաւութիւններէն:

Երբ մեր կեանքն ալ ողողուի երկնային լոյսով այնպէս ինչպէս Մարիամին պատահեցաւ, տարբեր գնահատելու կը սկսինք մեր կեանքի դժուարութիւնները: Ուրիշ լուսաւորուած սուրբ մը՝ Պօղոս Առաքեալը նոր տարուան համար լաւագոյն խրատներէն մէկը կու տայ մեզի. «Հաւատարիմ է Աստուած, որ ձեզ ձեր կարողութենէն աւելի փորձութեան մէջ պիտի չձգէ. Այլ՝ փորձութեան հետ ելք ալ ցոյց պիտի տայ, որպէսզի կարողանք համբերել» (Ա. Կոր.10:13):

Նոր Տարին ու Տէր Յիսուսի ծննդեան եղանակը կը զուգադիպին: Ծնունդի պատմութիւնը յոյս կը ներշնչէ նաեւ մեզի 2024 տարեշրջանի համար: Հոն կ'անդրադառնանք թէ Աստուած ինչպէս մղձաւանջները կը վերածէ տօնելի եղելութիւններուն: Եթէ աղօթքով մուտք գործենք նոր տարին եւ այս տարին փառաբանելով ընթանանք Մարիամին պէս, մենք ալ պիտի տեսնենք նոյն Աստուծոյ անակնկալ հպումները եւ մխիթարութիւնը մեր համեստ կեանքերուն մէջ:

Մարիամ Աստուածամայրը հասկցած էր այն գաղտնիքը, որ հրեշտակները ի՛նչպէս ուժ կը հաւաքեն զօրանալու համար ու թարմանալու. Ուղղուիլ դէպի Աստուած, ձեռք բարձրացնել դէպի երկինք եւ անդրադառնալ Աստուծոյ ահարկու մեծութեան եւ անոր հայրական անչափելի սիրոյն եւ սկսիլ համրել անոր մեր վրայ տեղացուցած պարգեւները մէկ առ մէկ եւ շնորհակալ ըլլալ իրմէ գոհունակ սրտով եւ գովերգել զինք շարականներով:

«Փառք ի բարձունս Աստուծոյ,

եւ յերկիր խաղաղութիւն ի մարդիկ հաճութիւն…

Եւ յամենայն ժամ օրհնեմք զՔեզ, Տէր,

եւ գովեմք զԱնուն Սուրբ Քո  յաւիտեան եւ  յաւիտեանս յաւիտենից։

Արժանի արա Տէր զօրս ( եւ զամս) զայս խաղաղութեամբ,

եւ  առանց մեղաց պահեա զմեզ։

Օրհնեալ ես Տէր Աստուած հարցն մերոց.

գովեալ եւ փառաւորեալ է Անուն Սուրբ Քո յաւիտեանս։ Ամէն»:

(Առաւօտեան Ժամերգութենէն)


Երբ որ նոր տարին կը դիմաւորենք պճնազարդ կաղանդի ծառերով, խրախճանքի ճոխ սեղաններով եւ շռայլօրէն լուսաւորուած փողոցներով, սրահներով ու գոյնզգոյն նուէրներով մեր նպատակն է աւելցնել մեր ուրախութիւնը եւ զգալ խորապէս ապրելու հրճուանքը: Բայց գիտենք, որ այս չափազանցուած ճիգերն ուղղուած մնայուն ուրախութիւն մը ձեռք ձգելու՝ ի զուր են, երբ կը դիմաւորէ մեզ առաւօտեան արթնացումը կեանքի բիրտ իրականութեանց հետ եւ նոր տարուան հաւանական հազար ու մէկ մարտահրաւէրներով:

Եկէ՛ք այս տարի նոր ուղի մը որոնենք. Ամանորէն սկսեալ Սուրբ Մարիամի պէս Աստուծոյ փառք ու պատիւ տալու, անոր սքանչելիքները բացագանչող աղօթքներով ու շարականներով մեծարելու:

Հրաժարինք գանգատ եւ դժգոհութենէն, հրաժարինք անցած տարիներուն դէմ մեր սիրտի բողոքներէն, թէ անոնք չեն արդարացուցած լիուլի մեր ակնկալութիւնները կեանքի նկատմամբ: Լռեցնենք այն բացասական գաղափարները մեր սիրտին մէջ կրկներգող որոնք անընդհատ կը պնդեն թէ՝ մեր կեանքը աւելի երազային ու հէքիաթային որակ մը պէտք էր որ ունենար: Կեանքը մեզի նկատմամբ աւելի ճոխ ու առատաձեռն ըլլալու էր, հանգստաւէտ պայմաններ շնորհելու էր մեզի ե՛ւ անստուեր օրեր՝ ընդմիշտ կատարեալ առողջութեամբ, յաջողութեամբ եւ խաղաղութեամբ: Փափաքնե՜ր անկատար, որոնք միշտ կը մնան մեր հոգիի խորքերը մխրճուած, փտած ակռայի մը նման, յաճախ փոթորկելով մեր հոգին յատկապէս Ամանորի այս շրջանին:

Պէտք ունինք գանգատութեան փուշերէն փրկուելու եւ ահա՜ անոր դեղն ու դարմանը թաքնուած է երախտագիտութեամբ Աստուած գովաբանելու մէջ: Եկէ՛ք համրելու սկսինք մեզի պարգեւած շնորհքները անցեալ տարիներուն ամբողջ. Մեր կեանքը, ժամանակը, տաղանդներն ու առիթները, ընտանիքն ու բարեկամները, առողջութիւնն ու երջանկութիւնը: Այնքա՜ն շատ են որ, արդէն համրելու պահուն ցնծութիւն մը պիտի լեցնէ մեր սիրտերը եւ ապրելու հրճուանքը պիտի զգանք մինչեւ մեր ծուծը:

«Իմ անձս պիտի փառաւորէ Տէրը, եւ իմ հոգիս ցնծաց Աստուծմովս»:

Որպէսզի Նոր Տարին դառնայ իսկապէս «նոր» պէտք է փորձենք չփորձուածը, որ է աւելցնել մեր գոհունակութիւնը կեանքի նկատմամբ քան դժգոհութիւնները, շիտակ համրել սորվինք կեանքին մեզի տուածները եւ դեռ չտուածները եւ գիտակցիլ թէ ժամանակն է ներելու եւ մոռնալու թէ՛մեր անցեալի վրիպումները եւ թէ՛ ուրիշներու բացթողումները մեր անձի նկատմամբ, ունենալով վեհանձն հոգի մը՝ միշտ պատրաստ սրբագրելու հի՛նը եւ հիմնադրելու նո՛րը թարմ երազանքով:

Եթէ այս շնորհալի կեցուածքը կրնանք ցուցաբերել այս  2024 նոր տարուան ընթացքին, այդ ժամանակ է, որ մաքուր խղճով, մարդավայել զգացումով եւ անկեղծութեամբ կրնանք ըսել.

Շնորհաւոր Նոր Տարի:

Ձեր բոլորին երջանկութիւն եւ առողջութիւն, երկնառաք լիակատար օրհնութեամբ:


Աղօթարար,


ՍԱՀԱԿ Բ.

ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ


Şğç )ndkhnlg aşğkumuz uzüus mg ünğ,u,ndr

=upu=umuz buauğmndszşğnd ausuğ - İtndıumuz Uğuçrnw st< vuğı+zndşjud Ukukrdğ=r yuxuçuzndkrdzg

(TZTĞHUAVT ŞD MULUKUİUĞUW :NDSÇŞĞND SR>ŞD {İRDYTĞÇUCUM´R SĞJNDSG >Z>NDŞJUD


Iuğrz mg yumşz= upsmuwuğnwj eth=nf sg şdi! Srzv srlrnzudnğ kndğ= suğöuitğzşğ aşxuışirlr t=ğuzzşğnd mus ynpnjzşğnd st< öşışpndu, aimuw huiıuxzşğnd fğuwtz mg ihuitrz )ndkhnlr {irdytğçucum´r sğjndsrz şd rğşzj .ndsçşğnd% (tztğhuavtr mus Mulukuiuğuwr suğörmzşğnd wupkuzumrz^ aşğkumuz uzüus )ndkhnlg ünğ,r= euğqud =upu=umuz buauğmndszşğnd ausuğ şd erduzuürıumuz sş, üuwkumpndkşuz ,zndze ındud Kndğ=rnw nd İtndıumuz Uğuçrnw sr<şd!

Şğmnd .ndsçşğnd {irdytğçucum´r sğjndsg şğtm rğrmndz hrır muwuzuğ uwe şğmğr suwğu=upu= Xrwuır st<^ auöuğudnğzşğ ınsium üzşlnf anz üuju, trz eubır fğuw .uprz aşışdşlnd ausuğ^ rzvhti fşğg girz= uğetz^ srlrnzudnğzşğ ul an_i Kndğ=rnw st< nd öuzuöuz şğmrğzşğtz zşği uzausçşğndkşusç mg ihuitrz .uprz^ nğ srbı {rğueuğqndkrdz´ t şğmğr st<!

Şğmnd umndsçzşğnd )ndkhnlriızşğg^ suğörvzşğz nd umndsçzşğnd huıui.uzuındzşğg an_z trz^ Auzğuhşındkşuz auğrdğusşumr {wupkuzumr hiumnds´nf m'ndötrz uduğışl ıuğrz^ çuwj erduzuürıumuz sş, .zerğzşğ ,uüşjuz^ nğnfaşışd şğmğr rb.uzndkrdzzşğg vuğı+zşjrz nğ Ukukrdğ=şuz üupuyuğzşğnf huiıuxzşğ çujndrz suğöueubırz fğuw^ vuğı+zşjrz Ukukrdğ=r {yuxuçuzndkrdz´g^ wuwıuğuğşlnf nğ sruwz İtndıumuz Uğuçrnw şd Kndğ=rnw uöüuwrz =uwlşğüzşğg htı= t şğündrz .uptz uxu<! Srzveşx şğmnd umndsçzşğz ul wuındm {huıüus´zşğ ndztrz şd =uzr nğ uznzj ağuhuğumndsg vuğı+zndşjud^ nğnbndşjud <z<şl auzerhndsg! (tztğhuavtjrzşğ suğöueubı hrır şlltrz {şğmğr st< .upupndkrdz^ ub.uğar st< .upupndkrdz´ lnöndzünf^ rim mulukuiuğuwjrzşğ {şğ<uzrm t uz^ nğ m'git nğ rz= kndğ= t´!

Şğmnd umndsçzşğnd suğörmzşğg şd huıui.uzuındzşğg l=şjrz rğşzj r<şduzu, huzenmzşğg nd ürbşğg ndb cusşğnd fşğueuğquz Rikuzhndl! ?upu=umuz uxu<znğezşğnd ndişğndz fğuw szuj erduzuürıumuz znğ sş, .zerğ sg! Uğeş+= n#f hrır glluw =udndkşuz zn.uög! Şğtm ausujuzjg npnpndu, tğ u_wi lndğnf^ =zzueuındkşuzj ilu=zşğg ndppndu, trz wuımuhti Kndğ=rnw )ndkhnlr eubzumjndkşuz zu.uüua Stastı Hrdwrd=t=brr ets! Hzendszşğ muz uwz suirz nğ Zu.uüua Tğınpuz Hrdwrd=t=brr ağucuğumuzg huauz<u, t^ srzv uwe şğtm Hrdwrd=t=br uzauzüiıuju, tğ huzenmr st<!

Şğmnd umndsçzşğnd suğörmzşğg Rikuzhndlr st< ersudnğndşjuz auöuğudnğzşğnd mnpst! Auwğşzumrjzşğ ndğu. trz^ =upu=umuz ünğ,rvzşğ ausuöüuwrz zrdkr bndğ< stmer knpu, trz rğşzj ıuğumuğ,ndkrdzzşğg şd stm çxndzj= euğqu, ıtğ muzüzu,% Auzğuhşındkşuz arszueğr wrbuıumrz!


NĞEDNJ NĞNISUZ ŞMŞPŞJDNW UZNDUZ I*ZU:SÇNDKŞUZ

ZU:UÜUAŞJ HUIĞRUĞ? AUWĞG


Z$U$I$ İuaum Ç$ Huığruğ= Auwğg 28 Eşmışsçşğ 2023^ Arzübuçkr^ İ$ Nğednj Nğnısuz ı+zr şd uznduz ı+zu.sçndkşuz uxkrd İ$ Uiındu,u,rz Uknxuzriı Suwğ Şmşpşjdnw ausulrğr İ$ Nğednj Nğnısuz şmşpşjdnw st< uğuğnpndkşuzj zu.uüuaşj! İ$ Huıuğuüg suınwj Suwğ Şmşpşjdnw Şğtj% Uğc$ I$ Üğrünğ Ud$ ?azw$ Iusuışuz! İ$ İşpuzrz ihuiuğmşjrz mriuiuğmuduüzşğ nd ehrğzşğ! Şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz =uauzuw auwğşğnd şd ehrğzşğnd mnpst^ uxu<znğendkşusç Xnhtğ I+puzuwr! Uğuğnpndkşuz zşğmuw şpuz Uknxnwi sruçuz auwğşğg şd =uauzuwrj euig! Itğndzumuz Up+k=tz uxu<^ Üşğb$ I$ Uğus Uğ=şhi$ Uktbşuz =uğnöşj {Ör kthtı şd şğçşsz tr= .uduğ^ uğe lnwi t= r Itğ$ rçğşd önğeri lndinw üzujt=´ &Kthtı uışz sg .uduğ tr=^ çuwj arsu lnwi t= r Itğ$ gzkujt_= rzvhti lndinw nğerzşğ/ &Şyşi$ 5$ çzuçuznf! Znğrz İğçuözndkrdzg .+işjud lnwir şd lndiudnğndşlnd^ aşkuznindkşzt =ğriınztndkşuz euğqr^ lnwir nğerzşğ gllulnd üupuyuğrz suirz^ huısşj İ$ H+pni Uxu=şulr Şyşiujrzşğndz zusumrz st<tz ığndu, auındu,z nd sşmzşj öuwz! Uzeğueuğqud İ$ Çuğişp Mşiuğujr Auwğuhşır Uduü Arzübuçkr +ğ muğeujndu, up+k=rz st< ışp üıu, çuczrz^ ndğ indğç auwğuhşıg sr ux sr mg zbtğ sşp=şğg^ nğnz= m'uhumuztrz suğemuwrz mşuz=g! Quwzumjşlnf İ$ Uxu=şulrz% ağudrğşj auduıujşulzşğg snlndkrdzzşğt aşxnd mşzulnd şd uxu=rzndkşusç uhğşlnd! Uxu=rzndkşuzj lğndsg itğz t şd rğ =uğnör uduğırz wrbşjndj irğnw uxu=şul% İ$ Wnfauzzti Udşıuğuzrvr irğnw suirz .+i=şğg$ {İrğşjt_= örğuğ´! Usşz$ İ$ Huığruğ= A+ğ +ğazndkşusç uduğırz auiud İ$ Huıuğuüg! Şmşpşjumuz uğuğnpndkşuzj uduğırz Huığruğ= A+ğ zu.uüuandkşusç Wuğndkrdz Usrğu Htöoşuz iğuarz st< iuğ=ndşjud irğnw işpuz!

 Lndiuzmuğzşğ% LĞUÇŞĞ


ŞĞUZR" KT MUĞŞZUWRZ? YĞMNDRL KBZUSNDKŞZTZ

Üğşj% ZURĞU İRDÖST

Şğuzr" kt ausuğqumndkrdz ndzşzuwr^ Usuznğr işpuzr bndğ< ziıtr kbzusrri aşı nd şğmnd=i sruirz mndbı nd mndx luwrz= sşğ mnğindu, sşp=rz ausuğ!

Şğuzr" kt Znğ ıuğnduw yulylndz lnwişğg musuğ muhtrz sşğ ül.ufşğşd nd sşz= rğuğnd iğırz st< uxuzj fu.r yzıxtrz= sşğ mnğindu, anürzşğg!

Şğuzr" kt sruirz şğkuwrz= nd ausuğqum+ğtz euğqşul mşzeuzujztrz= uwz +ğşğg^ nğnz= kxuz nd üujrz^ rim sşz= vmğjuz= uhğrl öuznz=! Auimzuwrz= nğ uwe kuzmuürz +ğşğg öna ındrz= kbzusndkşuz! Euxzndkrdzzşğ ndzşjuz=^ suaşğ ışiuz=^ anpg uğrdznf ,u,mndşjud^ uğjndz=g ,nf muhşj uv=şğnd st<!

Şğuzr" kt öp<uwrz= nd r fşğ<nw auimzuwrz= nğ ürıumjuçuğ vknpndjrz= nğ +ğşğg chıtrz sşör^ sşp=r st< kuk.ndşjuz= nd ihuzzşjrz= uwe mnğindu, +ğşğg!

Şğuzr" kt muğşzuwr nd şi öri şd kbzusri yğmtr kbzusndkşzt! Yğmtr öuwz nd sruirz kbzusndkşzt su=ğndu, sşğ anürzşğnf kxrv= sg ndzşzuwrz= şğmz=r muhnwı uzandzndkşuz st<! :upup şğmrz=rz ıum uhğtrz=! Sruirz iuduxztrz= uğşdndz gzeuxu< nd ihuitrz= nğ lndğk şğmz=r fğuw yuwluıumnp uğşüumg sşö np<ndztğ rğ ünğnfuündk <şğsndkşusç! Sşğ uğjndz=zşğg jus=trz^ sşz= kbzusndkşzt yğmndu, anürzşğnf chıtrz= rğuğnd^ auimzulnf çuğşmusndkşuz^ uhğşlnd^ .upupndkşu_z st< uhğşlnd kuzm ürzg!

\\\

Iuğr sg şdi uzjud! Uwi+ğ^ =uzr sg cus wşınw^ =şö şdi huısndkrdz hrır euğqzşz= 2023 kndumuz! Fşğ<rz şğş= ıuğrzşğndz zsuz endz znwzhti ı.ndğ nd euxzumimr, cuxuzündkrdz sg knpndjrğ sşör^ çuösukrd wuğmşğt zşği indür fuğuünwğg r<şjndjrğ nd ausuöüuwrz uptır ,uzğ çşxuz znğ çucrz sg şdi nğhti cuxuzü yn.uzjşjrğ üulr= ıuğnduz! Çuwj$$$

Eşx auduı= ndzrz= şd wnwig vt sşxu,! Mg auduıuz= nğ r fşğ<nw çuz sg hrır yn.ndr auwndkşuz znğ+ğşuw huısndkşuz uğjndz=ukuku. şğkrz fğuw!

Uauduirm uwe wnwinf nd luduışindkşusç uwi+ğ ürğm hrır çuzuz= znğ ıuğrrz^ hrır np<ndzşz= uznğ üulndiıg nd znğ +ğujnwj sg hrır mu.şz= sşö bğ<uhuınp uhğndszşğndz fğuw!


ANÜŞDNĞUMUZUJ EUİNDZ

ZNĞ IUĞNDUZ AUDU?G


Anüşdnğumuzuj usuznğşuz ünauçuzumuz up+k=g uwi ıuğr şdi ışpr ndzşjud İ$ Uiındu,u,rz Uknxuzriı Suwğ Iuouğrz st<^ 29 Eşmışsçşğ 2023^ Ndğçuk^ cusg 16$00rz! Huığruğ=umuz Uknxnw anüşdnğumuzuj euig ül.udnğndkşusç Z$U$I$ İuaum Ç$ Huığruğ= A+ğ sndı= ünğ,şj Suwğ Iuouğ! Uwiışp^ ışpr ndzşjud muznzumuz şğşmnwşuz cusşğündkrdz! Uğuğnpndkşuz uduğırz sruizuçuğ şğündu, {Itğ Npnğsşu´r uduğırz^ anüşdnğumuzuj kuy+ğg ndppndşjud Huığruğ=uğuzr eualrog^ ndğ ışpr ndzşjud anüşdnğumuzuj euind usuznğşuz audu=g! Znğrz Usşzuhuındndkrdzg rğ .+i=şğndz st< üzuauışj anüşdnğumuzzşğg^ nğnz= rğşzj muğnpndkşuz iuasuzzşğnf ,uxuwndkrdz mg suındjuzşz şmşpşjrzşğnd huw,uxndkşuz şd cnpnfndğer anüşdnğ s.rkuğndkşuz ausuğ! Uz supkşj nğ znğ ıuğrrz yn.uzum .xnfndkşuz ırğt .upupndkşuz nürz! Audu=r uduğırz^ anüşdnğ auwğşğndz zndrğndşjud Huığruğ=umuz Uknxnwi 2024r +ğujnwjg!


HUIĞRUĞ?UĞUZR UZQZUMUÖSR

USUZNĞR AUDU?G

Z$U$I$ İuaum Ç$ Huığruğ= Auwğg^ 29 Eşmışsçşğ 2023^ Ndğçuk sr<+ğtrz^ Huığruğ=uğuzr yn=ğ eualrorz st< gzendzşj Huığruğ=uğuzr uzqzumuösg! Znğrz Usşzuhuındndkrdzg rğ ndğu.ndkrdzg wuwızşj^ nğ Usuznğr işsrz uxrkg mg zşğmuwuzuw Huığruğ=uğuzr uzqzumuösrz aşı stmışpndşlnd! Aumuxum ustz rzvr^ uzqzumuösg mg buğndzumt rğ hubı+zg% ,uxuwşlnf huımuxşlr uwi auiıuındkşuz şğer=rz ıum!

 Uiınd,nw mus=nf şd +ğazndkşusç anüşdnğ uwi mşeğnzg mg buğndzumt şd hrır buğndzumt rğ uxu=şlndkrdzg! Sşğ Anüşdnğ Hşıg aumrğo uzeğueuğqg gğud 2023 kndumuzrz nd uzjndeuğqşğndz fğuw şd wnwi wuwızşj nd supkşj^ nğ wuxu<rmuw znğ ıuğrz ustz rzvnf glluw znğ nd şğ<uzmuçşğ kt rdğu=uzvrdğrz şd kt ausuwz=rz ausuğ! Audu=g rğ uduğırz auiud uduzeumuz uzndbuhndğr ardğuirğndkşusç şd ı+zu,uxr bndğ< audu=umuz zmuğuauzndsnf!